9.8.1 לוח 9.81 משקי בית לפי בעלות על מוצרי בני קיימא בערים הגדולות