9.0.8 לוח 9.8 תפוקה גולמית, תוצר מקומי גולמי וסה"כ תשומות, לפי עוצמה טכנולוגית, במחירי בסיס - ראשון לציון