חוק חופש המידע

חוק חופש המידע (1998) קובע כי כל אזרח או תושב ישראלי רשאי לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.

עיריית ראשון-לציון מיישמת את הוראות החוק תוך הקפדה מחד, על משנה זהירות להגנה על זכויותיהם של הפונים כמו גם על זכויות צד ג', ומאידך, על שקיפות המידע באשר לפעילויותיה.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב  בטופס פניה לממונה על חופש המידע בעירייה.

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע נכון ל- 10.10.2016 :

סוג האגרה

כמות

סכום

אגרת בקשה

1

20 ש"ח

אגרת טיפול:
שעות עבודה ממונה
שעות עבודה איש מקצוע
שעות עבודה לשכה משפטית
טכני

 

30 ש"ח עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית. כולל איתור מיון וטיפול.

אגרת הפקה:
אין לגבות אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש"ח

1

לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב - 0.2 ש"ח
לתקליטור מחשב - 2.49 ש"ח

אחר

 

עלות הסרטה או הקלטה

סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה (תקנה 4)  -150 ש"ח.
יש לצרף את שובר התשלום ששולם באופן מקוון או בבנק הדואר/בנק/גזברות העירייה.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

לידיעתך, הנך זכאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטה של הרשות לדחות את הבקשה למידע.

על-פי החוק, מפרסמת העירייה דין וחשבון שנתי הכולל מידע אודות פעילויותיה השוטפות; כמו-כן, תמצא באתר את דיווח הממונה על יישום החוק בעיריית ראשון-לציון.
נוסח החוק והתקנות:
חוק חופש המידע
תקנות חופש המידע
תקנות חופש המידע (אגרות)

דיווח הממונה על יישום החוק:
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2017
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2016
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2015
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2014
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2013
דוח תקופתי  של הממונה על חופש המידע לשנת 2012
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת  2011

דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2010
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2009
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2008
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2007
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2006
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2005
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2004
קישורים למאגרי מידע רלוונטיים:
אתר משרד הפנים
אתר משרד המשפטים  

ממונה עיריית ראשון לציון : ריקי דהן
תיאור תפקיד: עורכת הנהלים וממונה על רשומות העירייה וחופש המידע
טלפון: 03-9547179
פקס: 03-9547296
דואר אלקטרוני: RickyD@rishonlezion.muni.il
כתובת: רח' הכרמל 20, קומה ד', חדר 418 , ראשון-לציון 75264

ממונה חב' ייזום ראשון- החברה העירונית בע"מ: תמיר ממרוד
טלפון: 03-9547887
דואר אלקטרוני:   tamirmm@rishonlezion.muni.il  

ממונה הבית לעברית ראשון לציון : יפעת שלום
טלפון: 03-5274577
נייד:
050-4489091
דואר אלקטרוני:  yifat@hebrewcenter.co.il

ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות:
עמית כהן
טלפון:   03-9547171
דואר אלקטרוני: AmitCn@rishonlezion.muni.il