תקנות חופש המידע- העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

 לעיון בתקנות חופש המידע על איכות הסביבה
 
להלן פירוט המידע שיש לפרסם על פי התקנות: