סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

"אזרח ותיק"

מס"ד:1.30
הזכאים להנחה:
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004.  שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק. ואם גר יותר מאזרח ותיק אחד שסך הכנסותיהם של כל המתגוררים בדירה יחדיו אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
שיעור ההנחה בארנונה:
30% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
תעודת זהות + תצהיר + תצהיר הכנסות