סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

"אזרח ותיק"

מס"ד:1.40
הזכאים להנחה:
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004. שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא עולה על השכר הממוצע במשק, המקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.
שיעור ההנחה בארנונה:
15% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
תעודת זהות + תצהיר ואישור מהמוסד ביטוח לאומי על קבלת אחת מהקצבאות האלה: קצבת זקנה, שארים וכו'.