הנחות ארנונה במגורים 2019 

כתנאי למתן הנחה בארנונה עפ"י התקנות, על המחזיק\ מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושב ראשון-לציון, וכמחזיק בנכס לגביו מוגשת בקשת ההנחה.

חשוב לדעת  !!!!! 

 •  אם אתה נכלל באחת מקבוצות ההנחות המוזכרות להלן, תוכל לקבל רק הנחה אחת, ההנחה הגבוהה מבין
   אלה להן אתה זכאי.
 • לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
 •  למחזיק בשני נכסים תינתן הנחה לנכס אחד בלבד שבו הינו מתגורר בפועל.
 •  אם נמצאת זכאי להנחה וברצונך לבצע את תשלום הארנונה מראש, או באמצעות הרשאה לחיוב בחשבונך
   בבנק תיהנה גם מהנחה נוספת.
 •  כל מי שזכאי להנחה בארנונה וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי, חייב להודיע על כך ליחידת ההנחות.
 •  במקרה של אי דיווח לעירייה על האמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את ההנחה רטרואקטיבית מיום
   תחילת האירוע ולגבות את ההפרש הכספי בהתאם.
 •  העירייה רשאית על פי דין לדרוש קבלת מסמכים נוספים לבחינת הזכאות להנחה בארנונה.
 •  הגשת בקשה להנחה אינה גורעת מחובת תשלום הארנונה עד לקבלת ההחלטה בבקשה להנחה.

בקשות להנחת "נזקק" תוגשנה לוועדת הנחות עד ליום 30/11/19 בלבד.

 לתשומת ליבך: יש לצרף אישורים כנדרש להוכחת הזכאות. בקשות שיחסרו בהן אישורים יוחזרו אל המבקש.
חלק מן המידע המתפרסם, כפוף לשינויים המתקבלים ממשרד הפנים מידי שנה בכל תחילת שנה קלנדרית, למשל: השכר הממוצע במשק, טבלת מבחן הכנסה, גיל פרישה וכיו"ב.
גיל הקובע להנחה בארנונה  ל"אזרח ותיק" הינו: גברים 67 שנים , נשים-  62* שנים.
לטבלת מבחן הכנסה - תוספת ראשונה תקנה 2 (8) 

* בכפוף לכל דין לרבות עדכון גיל פרישה
- ההנחה תינתן בהתקיים מלא התנאים הקבועים בדין לרבות תקנות הסדרים משק המדינה (הנחה בארנונה).


טפסים ומסמכים נדרשים

  • להנחת אזרח ותיק 30% יש למלא את טופס אזרח ותיק ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  • להנחת "נזקק" יש למלא אתטופס 2- ועדת הנחות ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  • לכל יתר ההנחות יש למלא את טופס 1- בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים ולצרף את המסמכים הנדרשים.

להלן רשימת הזכאים להנחה בארנונה למתגוררים בנכס ורשומים בספרי העירייה בהתאם לתקנות:
(לפרטים אודות הזכאים להנחה, שיעור ההנחה בארנונה ומסמכים הנדרשים לחצו על סוג ההנחה)

1.1
"אזרח ותיק" המקבל גמלת הבטחת הכנסה .
1.2
"אזרח ותיק" המקבל קצבת זקנה עם גמלה נוספת לנכה.
1.3
"אזרח ותיק - 30%"
1.4
"אזרח ותיק- 25%"
2
גמלת הבטחת הכנסה .
3
"אסיר ציון" המקבל "תגמול לפי הכנסה"
4
"אסיר ציון"
5
נכי רדיפות הנאצים
6.1
בשירות אזרחי-בטחוני
6.2
בשירות אזרחי-חברתי
7
גמלת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים
8
ניצולי שואה
9
ניצולי שואה, הזכאים לקצבה לפי קרן סעיף 2
10
נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, אלמנות צה"ל, יתומים, נכי מלחמה בנאצים (נכה-"נזקק")
11
נכה נפש
12
חייל בשירות חובה
13
מתנדבת בשרות לאומי
14
משרת בשירות אזרחי
15
פדויי שבי
16
נכה בדרגת אי כושר השתכרות מ-75% ומעלה
17
נכות רפואית מ-90% ומעלה
18
בן או בת נכה של המחזיק
19
עיוור
20
מקבלי תשלום לפי חוק המזונות הבטחת הכנסה
21
עולה חדש
22
עולה התלוי בעזרת הזולת
23
הורה עצמאי
24
גמלת סיעוד
25
חסיד אומות העולם ובן זוגו
26
מחזיק שהוא "נזקק" (ועדת הנחות)
27
חייל מילואים פעיל
28
הנחה לפי הכנסה ומספר נפשות לבעלי הכנסה נמוכה