הליך קבלת אישור לטאבו - מגורים/מגרשים

 

תושב/ת יקר/ה
אנו משקיעים מאמצים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לטאבו ובכלל פיתוח מערכת ממוחשבת אשר תאפשר הגשת בקשות באופן מקוון. עם זאת, בשלב זה, נדרשת התייצבות הפונה בעירייה לפתיחת הליך לאישור לטאבו.

   

התעודה לטאבו משמשת אישור על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס עד למועד תוקף התעודה.
לוגו של המלה טאבועל פי סעיף 324 לפקודת העיריות לצורך העברת זכויות בנכס וכן במקרים נוספים כגון רישום משכנתא/רישום בית משותף וכיו"ב עסקאות שנקבע בדין, נדרשת  תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. 

1.   לקבלת אישור לטאבו על פרעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם המקרקעין
    (טאבו), עליך להצטייד במסמכים הבאים:

 • תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים (כולל ספח ת.ז)
 • העתק נסח רישום עדכני מהטאבו
 • קריאת מד מים עדכנית ליום העזיבה המתייחסת לנכס (במידה והגשת הבקשה הינה טרם מועד העזיבה, תידרש מסירת קריאת מונה ישירות לחברת מניב).
 • במקרה ומדובר באדמה חקלאית או מגרש, יש לצרף מסמך המציין במדויק את מיקום הנכס כגון תרשים מיקום המגרש ביחס לסביבה בו יצוינו הדרכים הקרובות ביותר. כמו כן, עפ"י דרישת העירייה יש להמציא אישור מהוועדה החקלאית המציין האם השטח מעובד או לא.
 • במקרה ומדובר במגרש שנרכש מרשות מקרקעי ישראל במכרז , יש לצרף אישור מהחברה הכלכלית לתשלומי היטלי הפיתוח.
 • ייפוי כוח מאת בעל הנכס, אם המבקש משמש מיופה כוח.
 • מסמכים נדרשים נוספים על פי סוג העסקה:

סוג העסקה

מסמכים נדרשים בנוסף לנסח

עסקת מכר

חוזה מכר (עותק שלם של החוזה מכר חתום בידי שני הצדדים ובו תאריך מסירת החזקה בנכס.)

העברה ללא תמורה

תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים ע"י עו"ד) או הסכם מכר ללא תמורה

חכירה/הארכת חכירה

חוזה/שטר חכירה

העברה מנאמן לנהנה

הסכם נאמנות/תצהיר נאמנות/הודעת נאמנות ממס שבח

רישום בית משותף/תיקון צו בית משותף

צו בית משפט/תיקון צו בית משפט/תקנון בית משותף

רישום הסכם שיתוף

הסכם שיתוף

משכנתא

נסח טאבו עדכני

  הערה:  העיריה תבדוק את הבקשה והמסמכים שהוגשו, ככל שנדרשים מסמכים נוספים הנציג יעדכן את המבקש.

 2.  הגשת הבקשה:

 1.  יש לפנות בצירוף המסמכים לדלפקי קבלת קהל במנהל הכספים בקומת הכניסה ברחוב הכרמל 20, במועדי קבלת קהל המפורטים להלן.
 2. לצורך קבלת תעודה לרישום לטאבו, על בעל הנכס לסלק את כל חובתו ביחס לנכס.
 3. לסוגי נכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות לגבי הנכס: כגון, חיובי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ביצוע מדידות בנכס ובחינת הפקעות ככל שבוצעו. במקרים אלה הבקשה תועבר להמשך טיפול למחלקת אישורים לטאבו אשר ירכזו את הטיפול מול היחידות השונות. עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון על מצב החובות יימסר בסיום הטיפול.
 4. לפי חוק עזר לראשון לציון (אגרת תעודה, אישור ושירות), התשנ"ו 1996, קבלת תעודה מהעירייה מחייבת תשלום אגרה.
 5. לאחר קבלת המידע בדבר חובות נוספים החלים על בעל הנכס בגין הנכס (במידה וקיימים), ניתן לברר מהות החובות ביחידות/אגפי העירייה האחראים להטלת חיובים אלו.
 6. קבלת האישור המיועד לטאבו מותנית בסילוק חובות בעל הנכס לעירייה, כאשר התשלום הינו במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד (עסקה במסמך מלא)

ניתן לשלם היטל השבחה/היטלי סלילה בכרטיסי אשראי עד – 50,000 ₪

3.  הארכת אישור/העתק תעודה:

 • ניתן להאריך את תוקף התעודה עד שנתיים ממועד הנפקת התעודה המקורית, במקרים מסוימים תידרש חתימה על כתב הצהרה והתחייבות לפיו לא בוצעו שינויים בנכס.
 • העתק תעודה תימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.
 • מתן העתק תעודה כרוך בתשלום אגרה.

לידיעתך, במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים ברשות היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה וסבלנות.

                                                                 לבירורים ושאלות

לבירור אודות סטטוס הטיפול בבקשה שהוגשה ולשאלות נוספות  ניתן לפנות לטלפון מס' 03-9487500 או לחילופין להגיש פניה באמצעות המייל. (פניות ציבור באמצעות מייל או בכתב יענו וישלחו לפונה עד 45 ימים).

לתשומת ליבך, לפתיחת הליך לאישור לטאבו נדרשת התייצבות הפונה בעירייה.
להגשת פניה –יש לציין תעודת זהות של משלם הארנונה, גוש, חלקה, כתובת הנכס, מספר טלפון ליצירת קשר במידת הצורך וכתובת או פקס לשליחת מכתב תשובה.     tabu@rishonlezion.muni.il

מרכזי שירות
בניין העירייה, קומת כניסה רח' הכרמל 20, ראשון לציון 75264
מרכז שירות לתושב מערב  העיר– רח'  גולדה מאיר 11

שעות קבלת קבלה
ימי א' ג' ד' ה' 8:30 – 14:30
יום ב' משעה 8:30 – 12:00 , 16:00 – 18:30
יום ו' משעה  8:30-13:00 (בסניף מערב בלבד)