חילופי מחזיקים (דיירים) בנכס למגורים ולעסקים

כניסה לנכס
בעת כניסת מחזיק חדש לנכס בשכירות לתקופה של 12 חודשים או יותר, יש להודיע לעירייה על חילופי מחזיקים בנכס. הדייר יירשם כמחזיק בספרי העירייה החל מיום קבלת ההודעה בעירייה .
תשלומי הארנונה עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה.
העברת חשבון המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים  תבוצע מול תאגיד המים מניב ראשון בע"מ בכתב או במרכז השירות בבניין העירייה. לפרטים נוספים.
בהודעה על חילופי מחזיקים בשכירות לתקופה של 12 חודשים או יותר יש לציין:
• קריאת מונה מים נכונה למועד מסירת ההודעה.
• מספרי הטלפון של השוכר ושל בעל הנכס הרשום בספרי העירייה.
יש לצרף להודעה את המסמכים הבאים:
• העתק חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה ממועד מסירת ההודעה, חתום על-ידי בעל הנכס כפי שרשום בספרי העירייה ועל-ידי השוכרים.
• צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / רישיון נהיגה / דרכון ישראלי) של השוכר.

עזיבת נכס
בתום תקופת החזקה בנכס ע"י שוכר, יש להודיע לעירייה על עזיבת הנכס ולשלם את תשלומי הארנונה, המים, וכל תשלום חובה עירוני אחר על הנכס עד למועד מסירת ההודעה.
סגירת חשבון המים תבוצע מול תאגיד המים מניב ראשון בע"מ בכתב או במרכז השירות בבניין העירייה. לפרטים נוספים.
תשלומי הארנונה עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה. לאחר מכן, כל עוד לא קיבלה העירייה הודעה על כניסת מחזיק חדש בנכס, יירשם בעל הנכס כמחזיק בו ותשלומי הארנונה יחולו עליו.

זימון תורים
חדש! לשירותך, ניתן לקצר את זמן ההמתנה בתור על ידי זימון תור בקליק ביום ובשעה הנוחים לך:
זימון תור לחילופי  מחזיקים בנכס


מרכזי השירות אליהם ניתן להגיע לביצוע חילופי מחזיקים:

 •  בניין העירייה, קומת כניסה רח' הכרמל 20
  שעות קבלת קהל:
  ימי א' ג' ד' ה' בשעות 8:30 – 14:30
  יום ב' בשעות 8:30 – 12:00 ו- 16:00 –  18:30
 •  מרכז שירות לתושב מערב העיר, רח'  גולדה מאיר 11
  שעות קבלת קהל:
  ימי א' ג' ד' ה' בשעות 8:30 – 14:30
  יום ב' בשעות 8:30 – 12:00 ו- 16:00 – 18:30
  יום ו' משעה  8:30-13:00

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד המידע והגביה הטלפוני  03-9487500
שעות פעילות המוקד : בימים א' -ה' בין השעות 08:30 – 22:30  , בימי ו', ערבי חג,  חוה"מ סוכות ופסח בין השעות 08:30 – 13:00 למעט ערב יום כיפור עד השעה 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהתאם לסעיפים 326-325 לפקודת העיריות (נוסח חדש), חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי של מחזיק בנכס, וכל זמן שלא נמסרה הודעה כאמור, יהיה המחזיק הרשום בספרי העירייה חב בארנונה בגין הנכס, וזאת אף אם חדל מלהחזיק בנכס בפועל.

א. כניסה לנכס

 • משכיר או שוכר נכס לתקופה של 12 חודשים או יותר, חייב למסור לעירייה הודעה בכתב, בצירוף המסמכים המפורטים מטה. ההודעה והמסמכים ישלחו לאגף שומה בדואר לבניין העירייה ברח' הכרמל 20, , או יימסרו ידנית לפקידים במרכזי השירות, שבקומת הכניסה לבניין העירייה ו/או בסניפי הגבייה שבמערב העיר.
 • השוכר יירשם כמחזיק בספרי העירייה החל מיום קבלת ההודעה בעירייה ובלבד שתקופת השכירות הינה ל 12- חודשים ומעלה.
 • להלן המסמכים שיש לצרף להודעה:
  1. העתק חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה, כשהוא חתום הן על-ידי בעל הנכס כפי שרשום בספרי העירייה, והן על-ידי השוכרים. יצוין כי מניין  12 החודשים מתחיל החל ממועד מסירת ההודעה ואילך, ולא ניתן להגיש חוזה שכירות, או לרשום שוכר בנכס בדיעבד.
  2. קריאת מונה מים נכונה למועד הרלוונטי, כלומר: למועד מסירת ההודעה/חזקה.
  3. מספרי הטלפון של השוכר ושל המשכיר/בעל הנכס/המחזיק הרשום בספרי העירייה.
  4. צילום ת.ז. של מוסר ההודעה.
 • תשלומי הארנונה, המים וביוב עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המשכיר/בעל הנכס/המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה, וייגבו מהם במעמד חילופי הדיירים ; לצורך תשלומים ורישום בנושא מים או ביוב, יונחה הפונה ע"י הפקיד/ה לחברת מני"ב ראשון בע"מ, השוכנת בקומת גלריה-ג', מעליות גזברות, בבניין העירייה.

ב. עזיבת נכס

 • בתום תקופת החזקה בנכס קיימת חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על עזיבת הנכס ולשלם את תשלומי הארנונה, המים, הביוב וכל תשלום חובה עירוני אחר הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה. ההודעה תישלח בדואר או תימסר ידנית לפקידים במרכזי השירות  שבקומת הכניסה ו/או בסניפי הגבייה שבמערב העיר.
 • בדיקת חובות הארנונה, וכל תשלום חובה עירוני אחר, תיעשה ע"י הפקיד בדלפקי השירות, מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה לצורך אישור/חתימה על היעדר חובות, כגון: שיקים חוזרים, אגרת חינוך וכיו"ב.
 • סגירת חשבון המים והביוב תתבצע לאחר מסירת קריאת מונה מים עדכנית בחברת מני"ב ראשון בע"מ, שבקומת גלריה - ג', מעליות גזברות, בבניין העירייה.
 • ממועד קבלת ההודעה בעירייה ואילך - ייגרע שמו של המחזיק/השוכר שחדל מלהחזיק בנכס, ולא יחוייב עוד בשיעורי הארנונה, המים והביוב החלים על הנכס.