טבלת מבחן הכנסה להנחה בארנונה

 

הנחה לפי הכנסה ומספר נפשות לבעלי הכנסה נמוכה (טופס 1):
מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת כמפורט להלן – זכאי להנחה מתשלום ארנונה כללית למגורים בשיעור שנקבע לפי סכום ההכנסה ומספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס, כמפורט בתוספת ראשונה לתקנה 2 (8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג – 1993.
טבלת מבחן הכנסה – תוספת ראשונה תקנה 2 (8)

מספר נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2015

1

עד 2,703

2,704 – 3,108 

3,109 – 3,513 

2

עד 4,054

4,055 – 4,662

4,663 – 5,270

3

עד 4,703

4,704– 5,408

5,409 – 6,113

4

עד 5,351

5,352 – 6,154

6,155 – 6,957

5

עד 6,535

6,536 – 7,515

7,516 – 8,496

6

עד 7,719

7,720 – 8,877

8,878 -10,035

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

7

עד 8,903

8,904– 10,238

10,239 – 11,359

8

עד 10,087

10,088 – 11,600

11,601 – 13,113

9

עד 11,271

11,272 – 12,961

12,962 – 14,652

10 ומעלה

עד 1,252 לנפש

עד 1,440 לנפש

עד 1,628 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%