הליך קבלת אישור לטאבו - עסקים

 

לקבלת אישור המעיד על פרעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם הקרקעות (טאבו) עליך להצטייד במסמכים הבאים ולפעול כדלקמן :

  • תעודת זהות / תעודת התאגדות המוכר ובמידה ומבקש האישור אינו בעל הנכס, גם ייפוי כוח חתום ע"י הבעלים ו/או עו"ד.
  • העתק חוזה מכירה / רכישה חתום ומאושר.
  • הסכם שיתוף , במידה וקיים/
  • העתק עדכני של נסח רישום בטאבו של בעל הנכס.
  • הודעה על מועד מסירת החזקה בנכס.
  • תשריט הנכס.
  • תשריט בית משותף בדיסק (כאשר קיימים תתי חלקות בנכס).
  • קריאת מד מים עדכנית ליום העזיבה המתייחסת לנכס.
  • דיווח על כתובת חדשה של המוכר.
  • פרטי הרוכשים: שם, ת.ז/ח.פ., כתובת ומס' טלפון.

אישור לצורך משכנתא-
יש להגיש נסח טאבו עדכני ותשריט בית משותף במידה ויש תתי חלקות. התהליך כולל מדידה של הנכס במידה ונדרש.

 יש לפנות בצירוף המסמכים לטאבו עסקים ברח' הכרמל 20 בקומה 1 (מעליות הגזברות), במועדי קבלת קהל.

פקידי קבלת קהל יבדקו את חשבונותיך בעירייה, ימלאו טופס הכנת תעודה לרשם הקרקעות וייפנו, במקומך, לצורך בדיקה ואישור של הנדסה, היטל השבחה, ואגרות והיטלי פיתוח. לעיתים הבדיקה אורכת זמן ממושך, לכן יודיעוך על המועד שבו יסתיימו בדיקות אלו ואם חלים עליך תשלומים נוספים בגין הנכס.

לאחר קבלת המידע בדבר חובות נוספים החלים על הנכס (במידה וקיימים), יש באפשרותך לברר מהות החובות באגפי העירייה האחראים להטלת חיובים אלו.

לידיעתך, קבלת האישור המיועד ללשכת רשם הקרקעות (טאבו), מותנית בסילוק כל חובות  בעל הנכס לעירייה, כאשר התשלום הינו במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ובעבור אגרות והיטלים יתבצע התשלום בשיק מזומן (הכולל המתנה של 4 ימי עסקים לאישור פירעון השיק) או באמצעות העברה בנקאית או באשראי.

לתשומת ליבך!
אנו משקיעים משאבים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לטאבו.
במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים ברשות היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה וסבלנות
 

לבירורים ושאלות  ניתן לפנות לטלפון מס' 03-9487500 או למייל:  tabu@rishonlezion.muni.il