ועדה מקצועית ע"פ סעיף 198א. לפקודת העיריות (נ.חדש)