משרד מבקרת העירייה

 

מבקרת העירייה- מאיה זיו שפלטר 
טל:  03-9682300, 03-9682301
פקס: 9672824
דוא"ל : bikoret@rishonlezion.muni.il

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח פקודת העיריות. לפי סעיף 170א. לפקודת העיריות, תפקידי המבקר הינם

 "(א) ואלה תפקידי המבקר:
1. לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר
    המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
2. 
לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
3. 
לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
4. 
לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר";

(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
1. 
על פי שיקול דעתו של המבקר;
2. 
על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
3. 
על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
4. 
המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".

כל דוחות הביקורת מרוכזים  באתר אגוד מבקרי הרשויות המקומיות עד שנת 2011 .

לדוח מבקרת העירייה מס' 37 לשנת 2016
לדוח מבקרת העירייה מס' 36 לשנת 2015
לדוח מבקרת העירייה מס' 35 לשנת 2014
לדוח מבקרת העירייה מס' 34 לשנת 2013
לדוח מבקרת העירייה מס' 33 לשנת 2012
לדוח מבקרת העירייה מס' 32 לשנת 2011