דוח מבקרת העירייה מס' 33 לשנת 2012

 

 התייחסות ראש העירייה לדוח המבקר מס' 33                     

הערות ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לשנת 2012                  

מכתב המבקרת לראש העירייה                                                      

מינהל אמרכלות וכוח אדם

דוח מבקר המדינה בנושא "מכרזים לאיוש משרות פנויות" - דוח מעקב  

 אגף משאבי אנוש                                                                                      

 עבודת חוץ                                                                                   

מינהל הנדסה

 פיקוח על הבנייה                                                                                 

ועדות התכנון - דוח מעקב                                                                  

מינהל הכספים

 הקצאות נכסי עירייה                                                                                

 הפרשה לקופות וקרנות                                                                   

מינהל החינוך

 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך - חינוך על-יסודי                         

מינהל איכות הסביבה

 פיקוח ובקרה בתחנת המעבר                                                                    

 טיאוט רחובות                                                                                   

יחידות עצמאיות

 רישוי עסקים                                                                                            

 בדיקת מכרזים                                                                                         

תאגידים עירוניים

ביצוע עבודות תשתית והתקנת דשא סינטטי במגרשי כדורגל              
  
 
דיווח לוועדת המינויים

כותר  אלון                                                                                               

 הטיפול בדוחות חנייה                                                                              

 מכרז לשיפוץ מקוואות - המועצה הדתית                                                

אחר

 ועד גמלאים                                                                                              

יישום המלצות משנים קודמות

 יישום ההמלצות ותיקון ליקויים                                                           

חקיקה רלוונטית

 חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה