דוח מבקרת העירייה מס' 34 לשנת 2013

דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית, מיוזמת הביקורת ובעקבות פניות של ראש העירייה והוועדה לענייני ביקורת. בסוף הדוח נכללות גם תוצאות המעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.
דוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה, אלא את הפעילות בנושאים שנבדקו בלבד.
לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העירייה, התמקצעות ואיכות שירות, תוך מתן דגש למטרה שהיא קידום התרבות הארגונית המבוססת על שמירת החוק, מינהל תקין, טוהר מידות ושיפור השירות.
קיום דיונים על ממצאי והמלצות הביקורת ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות באמצעות הצוות לתיקון ליקויים בראשו עומד המנכ"ל, תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
הנחיות המנכ"ל לביצוע ההמלצות ניתנו בסמוך לסיום עבודת הביקורת וסייעו לשיפור האפקטיביות של הביקורת והתייעלות העירייה.

 

התייחסות ראש העירייה לדוח המבקר מס' 34  

הערות ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לשנת 2013  
 

 מכתב המבקרת לראש העירייה  

מינהל ההנדסה
 תהליך רישוי בנייה 
 מינהל כספים

 בדיקת פעולות שבוצעו לגבי נכס שבבעלות עובדת יחידת אישורים לטאבו מגורים 

 בדיקת פעולות שבוצעו בידי עובדת יחידת אישורים לטאבו מגורים 

 ארנונה - תשלום מראש

 שינוי סיווג או שטח בנכסי מגורים

 הליך מתן אישורים לטאבו

 ניהול ובקרת הוצאות בהוראות קבע

 שילוט

 מינהל איכות הסביבה
 פיקוח ובקרה בתחנת המעבר - דוח מעקב
 יחידות עצמאיות

 שירותי מחשוב

רישוי עסקים

תאגידים עירוניים

 רישוי והחזקת כלי ירייה

 מקלטים/מרחבים מוגנים בבתי ספר - דוח מעקב

 פרסום חוצות

צהרונים עירוניים

אחר
פנייה בדבר ניגוד עניינים
 דוחות מבקר המדינה

דוח מבקר המדינה בנושא "אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם" - דוח מעקב    

 דוח מבקר המדינה בנושא "סוגיות בהפעלת מוזיאונים על ידי רשויות מקומיות" - דוח מעקב

דוח מבקר המדינה בנושא "פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בנפגעיה" - דוח מעקב 

בדיקת תלונות

 פניות/תלונות ציבור שהתקבלו בלשכת מבקרת העירייה בשנת 2013

 בדיקת תלונה - הנפקת תו חנייה

 בדיקת תלונה - היתר בנייה

 בדיקת תלונה - שכר מטפלות

 

יישום המלצות משנים קודמות
יישום ההמלצות ותיקון ליקויים
חקיקה רלוונטית
חקיקה בנושא ביקורת הפנימית בעירייה

מבקרת העירייה
רחוב ביאליק 13, ראשון לציון

טלפון:  03-9672832               פקס:  03-9672824
            03-9672823
            03-5341094