הנחיות להגשת מסמכים לקבלת רשיון כריתה/העתקה

פקיד היערות העירוני
הנחיות להגשת תוכניות ומסמכים לקבלת רישיון כריתה/העתקה

כללי
נוהל מקוצר זה מחייב את כל המבקש לבצע שינויים בעצים ברחבי העיר ראשון לציון. –
על המבקש לקרוא נוהל מקוצר זה בקפידה ולפעול בהתאם לכתוב בו.
לאחר קריאת והבנת ההנחיות, על המבקש להגיש טופס בקשה לכריתה/העתקה אילנות מוגנים בהתאם
למופיע בנוהל ובצירוף המסמכים כדלקמן:

1. פרק מילולי:

א. שם התוכנית, מספר בקשה, פרטי זיהוי של המבקש, היזם והמגיש.
ב. תיאור מילולי קצר של התוכנית בדגש על השינויים שיבוצעו בסביבה הטבעית של העצים כתוצאה מהבנייה החדשה.

2.  תשריטים:
תשריט יעודי קרקע (מצב קיים ומצב מתוכנן) בק.מ 1:500 (או בהתאם לגודל התוכנית). תחום העצים יסומן בתשריט בקו מרוסק שחור.

3. נספח עצים בוגרים:
תוכנית בק.מ 1:500 – 1:250 (בהתאם לגודל התוכנית) על גבי מפה טופוגרפית חתומה ע"י מודד מוסמך עם סימון כל העצים הבוגרים הקיימים בשטח, כולל מדידת קוטר הגזע (בגובה 1.30 מהקרקע). התוכנית תכלול טבלה המפרטת את ערכיות העץ: מין, מצב בריאותי, כמות וסיווג המבוקש של העצים (שימור, כריתה או העתקה). העצים יהיו ממוספרים עם הפנייה לתמונה. התוכנית תכלול סימון קווי תשתיות, שבנייתם עלולה להשפיע על העצים. בנוסף, יסומנו גם קו בניין, קו מרפסות, קו מרתפים וקו דיפון. העצים הבוגרים יסומנו בתשריט עפ"י נוהל מבא"ת
כדלקמן:

  • עץ לשימור יסומן בצבע אדום
  • עץ לכריתה יסומן בצבע צהוב
  • עץ להעתקה יסומן בצבע כתום


מידע נוסף לגבי נוהל מבא"ת ניתן למצוא באתר משרד החקלאות www.moag.gov.il/trees
הנספח יערך ע"י עורך התוכנית או אדריכל נוף מורשה או אגרונום.

4. תוכניות פיתוח
תוכנית פיתוח בק.מ 1:250 – 1:100 יסומן המיקום החדש של העצים להעתקה והעצים החדשים עפ"י הנקבע בהתאם לערך החלופי.

5. חוות דעת אגרונום
אגרונום ממוחה לעצים ומאושר ע"י משרד החקלאות, חוות הדעת תכלול:
עצים המיועדים לכריתה: גיל העץ, מופע העץ, נדירות, חשיבות נופית, היסטוריה, אקולוגיה, מצב בריאותי ובטיחותי והצעה לערך חלופי.
עצים המיועדים להעתקה: סוג ההעתקה וכל ההנחיות הדרושות על מנת להבטיח את קיומו של העץ החדש.
עצים לשימור: פירוט כל האמצעים הדרושים על מנת לשמר את העץ במקום, לרבות הנחיות לשימור העץ בזמן הבנייה.

לסיכום:
לבקשות כריתה/העתקה במגרשים המיועדים לבנייה יש לצרף את המסמכים לפי סעיפים 5 – 1 .
לבקשות כריתה/העתקה עבור תוספות בנייה ותמ"א 38 יש לצרף את המסמכים לפי סעיפים 5 – 1 והסכמה של 75% מדיירי הבניין.
לבקשות כריתה/העתקה במגרשים בנויים יש לצרף א המסמכים לפי סעיפים 4 , 2 , 1 , סיבות להגשת כריתה/העתקה והסכמה של 75% מדיירי הבניין. במידה ויידרש יוגש דו"ח אגרונום ממוחה לעצים.


בברכה,
פיני פרנק, פקיד יערות בעיריית ראשון לציון