דרושים

מספר מכרז 68/2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקח רב תכליתי עונתי לחוף הים בחברה לביטחון וסדר ציבורי - מס' 68/2019

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד פקח רב תכליתי עונתי לחוף הים

א. תאור התפקיד:

1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים בנושא העמדת רכב וחנייתו.
2. איתור, טיפול ודיווח במפגעים בשטח הרשות וביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות.
3. ביצוע הכוונת תנועה , כולל כניסות ויציאות מהעיר ובעורקי התנועה המרכזיים.
4. שיפור איכות החיים של התושבים באמצעות נקיטת פעולות לשמירה על סביבת מגורים/עסקים נאותה באמצעות אכיפה של מכלול חוקי העזר העירוניים ברשות המקומית ושמירה על הסדר הציבורי. 
ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה.
5. סיוע לכוחות הביטחון בפינוי צירים בעת אירועים המוניים ופתיחת צירי תנועה  בצירים מרכזיים.
6. רישום דוחות חנייה ובריית קנס והזנתם למחשב.
7. דיווח על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם.
8. העבודה במשמרות לרבות עבודה בימי שישי שבת וחג.
9. העבודה הנה עבודה עונתית ומתייחסת לעונת הרחצה בחוף הים.
        תחילת העבודה ביום פתיחת עונת הרחצה (למעט הכשרות שתתבצענה קודם לכן)  וסיומה עם סיום עונת הרחצה.
10.   ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. כישורים נדרשים:

1. בוגר 12 שנות לימוד לפחות.
2. בעל רישיון נהיגה בתוקף.
3. אישור רפואי מרופא משפחה/רופא תעסוקתי כי אין מניעה לבצע את התפקיד.
4. אישור משטרת ישראל על היעדר רישום פלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,תשמ"א-1981.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

1. ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.
2. ניסיון בעבודת פיקוח – רק לתפקיד סיור ושיטור בלבד- יתרון.
3. היכרות עם תוכנות OFFICE-יתרון.
4. מודעות גבוהה למתן שירות.
5. שירות צבאי מלא - יתרון

ג. כפיפות:

מנהל אגף הסיור והחנייה.

ד. תנאי ההעסקה: 

   משרה זמנית- העבודה הנה עבודה עונתית ומתייחסת לעונת הרחצה בחוף הים.
   העובד יועסק בחוזה מיוחד לעובד זמני.
   מדובר במספר משרות.

הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו  וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך 31.3.19 בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה​


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור החברה לבטחון וסדר ציבורי
תאריך אחרון להגשה 31/03/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 24
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

68/2019

מועד אחרון להגשה

31.03.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקח רב תכליתי עונתי לחוף הים בחברה לביטחון וסדר ציבורי - מס' 68/2019

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד פקח רב תכליתי עונתי לחוף הים

א. תאור התפקיד:

1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים בנושא העמדת רכב וחנייתו.
2. איתור, טיפול ודיווח במפגעים בשטח הרשות וביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות.
3. ביצוע הכוונת תנועה , כולל כניסות ויציאות מהעיר ובעורקי התנועה המרכזיים.
4. שיפור איכות החיים של התושבים באמצעות נקיטת פעולות לשמירה על סביבת מגורים/עסקים נאותה באמצעות אכיפה של מכלול חוקי העזר העירוניים ברשות המקומית ושמירה על הסדר הציבורי. 
ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה.
5. סיוע לכוחות הביטחון בפינוי צירים בעת אירועים המוניים ופתיחת צירי תנועה  בצירים מרכזיים.
6. רישום דוחות חנייה ובריית קנס והזנתם למחשב.
7. דיווח על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם.
8. העבודה במשמרות לרבות עבודה בימי שישי שבת וחג.
9. העבודה הנה עבודה עונתית ומתייחסת לעונת הרחצה בחוף הים.
        תחילת העבודה ביום פתיחת עונת הרחצה (למעט הכשרות שתתבצענה קודם לכן)  וסיומה עם סיום עונת הרחצה.
10.   ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. כישורים נדרשים:

1. בוגר 12 שנות לימוד לפחות.
2. בעל רישיון נהיגה בתוקף.
3. אישור רפואי מרופא משפחה/רופא תעסוקתי כי אין מניעה לבצע את התפקיד.
4. אישור משטרת ישראל על היעדר רישום פלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,תשמ"א-1981.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

1. ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.
2. ניסיון בעבודת פיקוח – רק לתפקיד סיור ושיטור בלבד- יתרון.
3. היכרות עם תוכנות OFFICE-יתרון.
4. מודעות גבוהה למתן שירות.
5. שירות צבאי מלא - יתרון

ג. כפיפות:

מנהל אגף הסיור והחנייה.

ד. תנאי ההעסקה: 

   משרה זמנית- העבודה הנה עבודה עונתית ומתייחסת לעונת הרחצה בחוף הים.
   העובד יועסק בחוזה מיוחד לעובד זמני.
   מדובר במספר משרות.

הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו  וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך 31.3.19 בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר