דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*
מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:
תיאור התפקיד :
1. אחראי לריכוז כל הפעילות המנהלית והחינוכית של תכנית "ניצנים" ברשות המקומית.
2. איש הקשר מטעם הרשות על התוכניות עבור הצוותים החינוכיים המפעילים את התכנית ביישוב.
3. איש קשר מטעם הרשות עם משרד החינוך ועם רואה החשבון המלווה את התכנית מטעם משרד החינוך בכל הנוגע לדיווחים הנדרשים תוך שיתוף פעולה עם הגופים הרלוונטיים.
4. איש קשר מטעם הרשות עם החברה העירונית ראשל"צ האחראית על הפעלת הזכיינים.
5. תיאום ושיתוף פעולה עם מפקחות על גני הילדים ברשות, פיקוח כולל של בתי הספר ועם רכזי "ניצנים" הבית ספריים (בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד), בהלימה למדיניות המשרד ומנהלת "ניצנים" מטעם משרד החינוך.
6. באחריות הרכז ליצור קשר עם הרפרנט המחוזי או מי מטעמו לפחות פעמיים בשנה"ל ולשקף את הנעשה ברשות.
7. השתתפות הרכז במפגשים אשר יתקיימו במשרד החינוך.
8. אחראי להיערכות פתיחת המסגרות בשיתוף מפקחות גני הילדים והפיקוח הכולל של בתי הספר היסודיים.
9. שיווק התכנית להורים וקהילה תוך הפצת רכיבי התכנית, צרוף הקישורים מאתר משרד החינוך אודות תכנית "ניצנים".
10. אחראי לאיתור, גיוס, שיבוץ, החלפה/מילוי מקום של הצוותים, העסקת גננות באישור המפקחות של משרד החינוך.
11. בניית תכנית עבודה שנתית בשיתוף המפקחות (גני ילדים, בתי ספר) בדגש על טיפוח הרצף החינוכי בין צוותי הבוקר לצהריים.
12. בניית תכנית הכשרה לכלל הצוותים החינוכיים (גנים ובתי ספר) על פי המתווה המאושרת ע"י המפקחות.


דרישות הסף
בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג. (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)
בעל תעודת הוראה ורישיון לעסוק בהוראה.
בעל ניסיון של שלוש שניים לפחות בהוראה .
בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת תוכנית חינוכית ו/או פדגוגית.
היכרות עם תוכנת ה"אופיס".

תנאי העסקה
העובד יועסק במתח דרגות חינוך חברה ונוער

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון  למייל ilanaha@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים: 9547484
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 1/4/19 עד השעה 15:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור אגף חינוך יסודי
תאריך אחרון להגשה 01/04/2019 12:00
תאריך פרסום 12/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 75
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון  למייל ilanaha@rishonlezion.muni.il

גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

תאריך פרסום

12.03.2019

מועד אחרון להגשה

01.04.2019 12:00

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*
מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:
תיאור התפקיד :
1. אחראי לריכוז כל הפעילות המנהלית והחינוכית של תכנית "ניצנים" ברשות המקומית.
2. איש הקשר מטעם הרשות על התוכניות עבור הצוותים החינוכיים המפעילים את התכנית ביישוב.
3. איש קשר מטעם הרשות עם משרד החינוך ועם רואה החשבון המלווה את התכנית מטעם משרד החינוך בכל הנוגע לדיווחים הנדרשים תוך שיתוף פעולה עם הגופים הרלוונטיים.
4. איש קשר מטעם הרשות עם החברה העירונית ראשל"צ האחראית על הפעלת הזכיינים.
5. תיאום ושיתוף פעולה עם מפקחות על גני הילדים ברשות, פיקוח כולל של בתי הספר ועם רכזי "ניצנים" הבית ספריים (בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד), בהלימה למדיניות המשרד ומנהלת "ניצנים" מטעם משרד החינוך.
6. באחריות הרכז ליצור קשר עם הרפרנט המחוזי או מי מטעמו לפחות פעמיים בשנה"ל ולשקף את הנעשה ברשות.
7. השתתפות הרכז במפגשים אשר יתקיימו במשרד החינוך.
8. אחראי להיערכות פתיחת המסגרות בשיתוף מפקחות גני הילדים והפיקוח הכולל של בתי הספר היסודיים.
9. שיווק התכנית להורים וקהילה תוך הפצת רכיבי התכנית, צרוף הקישורים מאתר משרד החינוך אודות תכנית "ניצנים".
10. אחראי לאיתור, גיוס, שיבוץ, החלפה/מילוי מקום של הצוותים, העסקת גננות באישור המפקחות של משרד החינוך.
11. בניית תכנית עבודה שנתית בשיתוף המפקחות (גני ילדים, בתי ספר) בדגש על טיפוח הרצף החינוכי בין צוותי הבוקר לצהריים.
12. בניית תכנית הכשרה לכלל הצוותים החינוכיים (גנים ובתי ספר) על פי המתווה המאושרת ע"י המפקחות.


דרישות הסף
בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג. (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)
בעל תעודת הוראה ורישיון לעסוק בהוראה.
בעל ניסיון של שלוש שניים לפחות בהוראה .
בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת תוכנית חינוכית ו/או פדגוגית.
היכרות עם תוכנת ה"אופיס".

תנאי העסקה
העובד יועסק במתח דרגות חינוך חברה ונוער

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון  למייל ilanaha@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים: 9547484
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 1/4/19 עד השעה 15:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון  למייל ilanaha@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר