דרושים

מספר מכרז 30/2019
תיאור המכרז

מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס משפחה (התערבות במשפחות הורה עצמאי/יחידני) – תכנית נושמים לרווחה במינהל לשילוב חברתי,  מס'  מכרז 30/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי משפחה (התערבות במשפחות הורה עצמאי/יחידני) – תכנית נושמים לרווחה

א. תיאור התפקיד:

1. מטפל בלקוחות במטרה לשפר את מצבם האישי, המשפחתי והחברתי ולקדם הוצאתם ממציאות של חיים בעוני ובהדרה, ע"י בנייה של תכנית התערבות ממוקדת תוצאות, ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף בסיוע של מלווי משפחות ושל גורמים ואנשי מקצוע אחרים בשותפות מלאה עם המשפחות ובראיה של צרכי המשפחה, בהתאם למדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
2. מתן סיוע להסדרה של חסמים – אישיים וסביבתיים, פיתוח ורכישת משאבים אישיים וחברתיים והפנייה למוסדות 
ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
3. מפתח ומקים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי במחלקה, מיצוי זכויות וטיפול באוכלוסיות 
החיים בעוני ובהדרה שבטיפול התכנית והמחלקה.
4. משפר מצבן של אוכלוסיית המשפחות החיות בעוני ובהדרה שבטיפולו באמצעות הפעלת תכנית "נושמים לרווחה".
5. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור משפחות לתכנית מקרב אוכלוסיית היעד.
6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים של החיים בעוני ובהדרה בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
7. מפעיל, מדריך ומנחה את מלווי המשפחות מצוות התכנית, עובדים מקצועיים אחרים ומתנדבים.
8. פועל בהתאם למתווה תכנית "נושמים לרווחה" ובכלל זה מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים 
טיפולים בצורה מבוקרת.
9. מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
10. משתתף בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
11. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
12. חבר פעיל בצוות השכונתי שבמחלקה ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסייה.​

ב.     דרישות סף: 

1. תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
       המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
       מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים:

1. קבלת כללי המערכת ומילוי התפקידים בהתאם.
2. יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
3. יכולת למידה וקבלת הדרכה לצורך ביצוע התפקיד. 
4. עדיפות לבעל ניסיון בטיפול במשפחות.
5. הכרות עם יישומי ה"אפיס".

ג.   כפיפות:  

        מנהלות לשכות.

ד.   תנאי ההעסקה:  

העובד יועסק במתח דרגות של יא'–ט' בדרג העובדים הסוציאליים 
היקף משרה 100% עבודה 5 ימים בשבוע,  יום שני אחה"צ  עד השעה 19:00. 

הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו  וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך 31.3.19 בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 31/03/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

30/2019

מועד אחרון להגשה

31.03.2019 12:00

מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס משפחה (התערבות במשפחות הורה עצמאי/יחידני) – תכנית נושמים לרווחה במינהל לשילוב חברתי,  מס'  מכרז 30/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי משפחה (התערבות במשפחות הורה עצמאי/יחידני) – תכנית נושמים לרווחה

א. תיאור התפקיד:

1. מטפל בלקוחות במטרה לשפר את מצבם האישי, המשפחתי והחברתי ולקדם הוצאתם ממציאות של חיים בעוני ובהדרה, ע"י בנייה של תכנית התערבות ממוקדת תוצאות, ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף בסיוע של מלווי משפחות ושל גורמים ואנשי מקצוע אחרים בשותפות מלאה עם המשפחות ובראיה של צרכי המשפחה, בהתאם למדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
2. מתן סיוע להסדרה של חסמים – אישיים וסביבתיים, פיתוח ורכישת משאבים אישיים וחברתיים והפנייה למוסדות 
ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
3. מפתח ומקים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי במחלקה, מיצוי זכויות וטיפול באוכלוסיות 
החיים בעוני ובהדרה שבטיפול התכנית והמחלקה.
4. משפר מצבן של אוכלוסיית המשפחות החיות בעוני ובהדרה שבטיפולו באמצעות הפעלת תכנית "נושמים לרווחה".
5. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור משפחות לתכנית מקרב אוכלוסיית היעד.
6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים של החיים בעוני ובהדרה בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
7. מפעיל, מדריך ומנחה את מלווי המשפחות מצוות התכנית, עובדים מקצועיים אחרים ומתנדבים.
8. פועל בהתאם למתווה תכנית "נושמים לרווחה" ובכלל זה מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים 
טיפולים בצורה מבוקרת.
9. מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
10. משתתף בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
11. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
12. חבר פעיל בצוות השכונתי שבמחלקה ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסייה.​

ב.     דרישות סף: 

1. תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
       המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
       מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים:

1. קבלת כללי המערכת ומילוי התפקידים בהתאם.
2. יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
3. יכולת למידה וקבלת הדרכה לצורך ביצוע התפקיד. 
4. עדיפות לבעל ניסיון בטיפול במשפחות.
5. הכרות עם יישומי ה"אפיס".

ג.   כפיפות:  

        מנהלות לשכות.

ד.   תנאי ההעסקה:  

העובד יועסק במתח דרגות של יא'–ט' בדרג העובדים הסוציאליים 
היקף משרה 100% עבודה 5 ימים בשבוע,  יום שני אחה"צ  עד השעה 19:00. 

הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו  וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך 31.3.19 בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר