הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מבקרת העירייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תפקידים וסמכויות​​

  • לבדוק אם פעולות העירייה ככלל נעשו כדין בידי המוסמכים לכך, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה ואת פעולות חברי המועצה.
  • לבקר את הנהלת החשבונות, דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה.
  • לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני העירייה שעליהם הצביעו המבקרת או מבקר המדינה.

תכנית עבודה שנתית​​

​​​עבודת הביקורת נערכת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית הכוללת נושאים שונים לבדיקה. יחד עם זאת, לתוכנית העבודה מתווספים נושאים לבדיקה כתוצאה מדרישת ראש העירייה ו/ או הוועדה לענייני ביקורת. כמו כן, ובהתאם לשיקול דעתה, בודקת המבקרת תלונות שמתקבלות במהלך השנה.​ עבודת הביקורת שואפת להיעשות תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המבוקרים, במהלך כל שלבי הביקורת, כולל תיאום לוחות הזמנים לביקורות. 

דוח שנתי​

תהליך הכנת הדוח השנתי:
  1. אחת לשנה, ולא יאוחר מה- 1 באפריל, מגישה מבקרת העירייה לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שנערכה. העתק מהדוח מוגש גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת.
  2. ראש העירייה מגיש לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח​ תוך 3 חודשים מיום קבלת דוח המבקרת. במק​ביל, מעביר ראש העירייה העתק מהדוח והערותיו לכל חברי המועצה.
  3. תוך חודשיים דנה הוועדה לענייני ביקורת בדוח המבקרת ובהערות ראש העירייה.
  4. תוך חודשיים מיום שנמסרו הערות ראש העירייה מגישה הוועדה לענייני ביקורת את סיכומיה והצעותיה למועצה.
  5. המועצה דנה בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר מ- 7 חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
  6. תוך חודשיים מהיום שהוגשו למועצה סיכום הוועדה לענייני ביקורת, הערות ראש העירייה ודוח הביקורת, תקיים המועצה דיון מיוחד בסיכומים ובהצעות הוועדה לענייני ביקורת.​
הדוח השנתי חסוי ומפורסם רק לאחר אישור המועצה.​ 

​​​צוות תיקון ליקויים

­ חובה על העירייה להקים צוות תיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה, האמור לדווח לוועדה לענייני ביקורת ולראש העירייה מידי 3 חודשים על התקדמות תיקון הליקויים שהופיעו בדוחות קודמים. לוועדה לענייני ביקורת תפקיד מרכזי במעקב אחר תהליך תיקון הליקויים ובהבטחת הצלחתו.
הצוות דן בדרכים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגישה מבקרת העירייה ושנדון במועצה. כמו כן, דן הצוות בדרכים למניעת הישנותם של הליקויים בעתיד.
ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק בכתב דחייה זו בפני מבקרת העירייה והוועדה לענייני ביקורת, לא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

להלן דוחות המבקרת לפי שנים:​​


 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue