בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאקישור לטופס לתשלום
ארנונה ומיםחשבון ארנונה תקופתיארנונה ומיםארנונה ומים
ארנונה ומיםחשבון ארנונה שנתיארנונה ומיםארנונה ומים
ארנונה ומיםאגרת שמירה ואבטחהארנונה ומיםארנונה ומים
ארנונה ומיםחשבון מיםארנונה ומיםארנונה ומים
דוחותדוח חניהדוחותדוחות
דוחותדוח חניה – התראה לפני נקיטת הליכיםדוחותדוחות
דוחותדוח חניה - ערעורדוחותדוחות
דוחותדוח פיקוחדוחותדוחות
דוחותדוח פיקוח - התראה לפני נקיטת הליכיםדוחותדוחות
דוחותדוח פיקוח - ערעורדוחותדוחות
מידע הנדסימידע תכנוני לחלקהמידע הנדסימידע הנדסי
מידע הנדסיתיק מידע להיתרמידע הנדסימידע הנדסי
חינוךתשלומי חינוךחינוךחינוך
חינוךתשלומי חינוך - התראהחינוךחינוך
חינוךביטוח תאונות אישיותחינוךחינוך
עסקיםאגרת שילוטעסקיםעסקים
עסקיםהיתר להצבת ריהוט ו/או מתקני תצוגהעסקיםעסקים
סביבהאגרת כריתה/ העתקת עץסביבהסביבה
חופש המידעאגרה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידעחופש המידעחופש המידע
מכרזים ודרושיםרכישת מסמכי מכרזמכרזים ודרושיםמכרזים ודרושים
כלליצו עיקולכלליכללי
כלליהוראה לתשלום גזר דיןכלליכללי

​​​​