הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עיריית ראשון לציון ועיריית רחובות במכרז פומבי משותף למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ושירות של מתקני תאורת רחוב מסוג LED

 מכרזים

מספר מכרז 5.19
עלות מסמכי המכרז

2,500 ש"ח

תיאור המכרז
 1. עיריית ראשון לציון ועיריית רחובות (באמצעות ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ; להלן: "החברה לפיתוח רחובות", ושני הגופים ביחד: "המזמינות" או "העיריות") מזמינות בזאת הצעות למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ושירות (אחריות) של מתקני תאורת רחוב חסכוניים בטכנולוגיית LED ברחבי הערים ראשון לציון ורחובות (להלן בהתאמה: "השירותים" ו- "גופי התאורה"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף לו.

 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש: (1) בלשכת מנכ"ל עיריית ראשון לציון, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת גד, בקומה 5 בבנין העירייה ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון; ו- (2) במשרדי החברה לפיתוח רחובות, ברחוב אופנהיימר 10, רחובות; זאת בתמורה לסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

 3. מפגש מציעים יתקיים ביום א' 3.3.19 בשעה 10:00, בלשכת מנכ"ל עיריית ראשון לציון. ההשתתפות במפגש איננה תנאי חובה להגשת הצעה במכרז.

 4. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה (שבתוכה שתי מעטפות סגורות שונות, כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז) נושאת ציון מכרז פומבי משותף מספר 5/19, לא יאוחר מיום ב' 25.3.19 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב בלשכת מנכ"ל עיריית ראשון לציון (בלבד), בכתובת המפורטת לעיל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. כמו כן, הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ובכל מקרה תפסל.

 5. ועדת המכרזים המשותפת לעיריות איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 6. מועדי המכרז:
  מועד מפגש מציעים: 3.3.19 בשעה 10:00.
  מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה: 11.3.19 בשעה 12:00.
  מועד אחרון להגשת הצעות במכרז: 25.3.19 בשעה 12:00.

לבירורים נוספים:
עיריית ראשון לציון - 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
החברה לפיתוח רחובות – 08-9480100.
רז קינסטליך
ראש עיריית ראשון לציון

נספחים:
לחוברת המלאה
מסמך ד/1  מפרט טכני למערכות תאורה ובקרת תאורה
מסמך ד/2 מפרט דרישות טכניות ופונקציונאליות למערכות תקשורת
מסמך מאושר בחתימת ראש העיר
הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשה
סיכום מפגש מציעים מיום ה 3.3.19
הודעה על דחייה עד 1.4.2019
הודעה על דחייה עד   1.5.2019

רשימת משתתפים במפגש מציעים מכרז 5.19
תשובות לשאלות הבהרה 
הודעה על דחייה עד 12.5.2019

מסמך הבהרות מס' 2 (5.5.2019)
הודעה על דחייה עד 19.5.2019
מסמך הבהרות מס' 3 (7.5.2019)

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 19/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 20/02/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

5.19

עלות המכרז

2,500 ש"ח

תאריך פרסום

20.02.2019

מועד אחרון להגשה

19.05.2019 12:00
 1. עיריית ראשון לציון ועיריית רחובות (באמצעות ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ; להלן: "החברה לפיתוח רחובות", ושני הגופים ביחד: "המזמינות" או "העיריות") מזמינות בזאת הצעות למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ושירות (אחריות) של מתקני תאורת רחוב חסכוניים בטכנולוגיית LED ברחבי הערים ראשון לציון ורחובות (להלן בהתאמה: "השירותים" ו- "גופי התאורה"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף לו.

 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש: (1) בלשכת מנכ"ל עיריית ראשון לציון, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת גד, בקומה 5 בבנין העירייה ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון; ו- (2) במשרדי החברה לפיתוח רחובות, ברחוב אופנהיימר 10, רחובות; זאת בתמורה לסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

 3. מפגש מציעים יתקיים ביום א' 3.3.19 בשעה 10:00, בלשכת מנכ"ל עיריית ראשון לציון. ההשתתפות במפגש איננה תנאי חובה להגשת הצעה במכרז.

 4. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה (שבתוכה שתי מעטפות סגורות שונות, כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז) נושאת ציון מכרז פומבי משותף מספר 5/19, לא יאוחר מיום ב' 25.3.19 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב בלשכת מנכ"ל עיריית ראשון לציון (בלבד), בכתובת המפורטת לעיל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. כמו כן, הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ובכל מקרה תפסל.

 5. ועדת המכרזים המשותפת לעיריות איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 6. מועדי המכרז:
  מועד מפגש מציעים: 3.3.19 בשעה 10:00.
  מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה: 11.3.19 בשעה 12:00.
  מועד אחרון להגשת הצעות במכרז: 25.3.19 בשעה 12:00.

לבירורים נוספים:
עיריית ראשון לציון - 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
החברה לפיתוח רחובות – 08-9480100.
רז קינסטליך
ראש עיריית ראשון לציון

נספחים:
לחוברת המלאה
מסמך ד/1  מפרט טכני למערכות תאורה ובקרת תאורה
מסמך ד/2 מפרט דרישות טכניות ופונקציונאליות למערכות תקשורת
מסמך מאושר בחתימת ראש העיר
הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשה
סיכום מפגש מציעים מיום ה 3.3.19
הודעה על דחייה עד 1.4.2019
הודעה על דחייה עד   1.5.2019

רשימת משתתפים במפגש מציעים מכרז 5.19
תשובות לשאלות הבהרה 
הודעה על דחייה עד 12.5.2019

מסמך הבהרות מס' 2 (5.5.2019)
הודעה על דחייה עד 19.5.2019
מסמך הבהרות מס' 3 (7.5.2019)

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר