הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי למתן שירותי לכידה, הובלה ועיקור / סירוס של חתולי רחוב

 מכרזים

מספר מכרז 65.19
עלות מסמכי המכרז

​300 שקלים

תיאור המכרז
  1. ​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי לכידה, הובלה ועיקור או סירוס של חתולי רחוב בתחום שיפוטה של העירייה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 300 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

  3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 65/19, לא יאוחר מיום 16/12/19, בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

  4. העירייה ​איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  

או בדוא"ל: efratba@rishonlezion.muni.il​רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​זוכה - ד"ר משה סלמוביץ - רסקיו

תאריך אחרון להגשה 16/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 25/11/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

65.19

עלות המכרז

​300 שקלים

תאריך פרסום

25.11.2019

מועד אחרון להגשה

16.12.2019 12:00

תוצאות מכרז

​זוכה - ד"ר משה סלמוביץ - רסקיו

  1. ​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי לכידה, הובלה ועיקור או סירוס של חתולי רחוב בתחום שיפוטה של העירייה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 300 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

  3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 65/19, לא יאוחר מיום 16/12/19, בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

  4. העירייה ​איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  

או בדוא"ל: efratba@rishonlezion.muni.il​רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר