הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 6.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז
 

​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח מדוד של כ-37 מ"ר, המצוי ברחוב רוטשילד מספר 21, (בגוש 3935 חלקה 7, תת חלקה 23 בראשון לציון.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון בתשלום מקוון או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, גב' אפרת גד , ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 6/19" בלבד, עד ליום ב' ה-18.3.19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.


טלפון לבירורים: 03-9547241

רז קינסטליך, ראש העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך עד 25.3.2019
תשובות לשאלות הבהרה 19.3.19

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 3.6.19
זוכה: מאור יוסיפוב ​

תאריך אחרון להגשה 25/03/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 21/02/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

6.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

21.02.2019

מועד אחרון להגשה

25.03.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 3.6.19
זוכה: מאור יוסיפוב ​

 

​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח מדוד של כ-37 מ"ר, המצוי ברחוב רוטשילד מספר 21, (בגוש 3935 חלקה 7, תת חלקה 23 בראשון לציון.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון בתשלום מקוון או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, גב' אפרת גד , ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 6/19" בלבד, עד ליום ב' ה-18.3.19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.


טלפון לבירורים: 03-9547241

רז קינסטליך, ראש העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך עד 25.3.2019
תשובות לשאלות הבהרה 19.3.19

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר