הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 1/2020 לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבל מס' 11 בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 1.20
עלות מסמכי המכרז

1,000 ש"ח

תיאור המכרז
  1. ​​​​​​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת באזורים מסוימים בראשון לציון המוגדרים על ידי העירייה כחבל מס' 11, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.
  3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 1/2020, לא יאוחר מיום 3.2.2020, בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.
  4. העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:  efratba@rishonlezion.muni.il
שימו לב, בטופס הצעת המשתתף נרשם בטעות, כי חתימת המשתתף מתייחסת לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבל מס' 10 בראשון לציון. מובהר, כי מדובר בטעות סופר והצעת המשתתף מתייחסת לחבל מס' 11 בראשון לציון.​


רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​חברה זוכה: תלתן שירותי אחזקה בע"מ

תאריך אחרון להגשה 03/02/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 08/01/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

1.20

עלות המכרז

1,000 ש"ח

תאריך פרסום

08.01.2020

מועד אחרון להגשה

03.02.2020 12:00

תוצאות מכרז

​חברה זוכה: תלתן שירותי אחזקה בע"מ

  1. ​​​​​​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת באזורים מסוימים בראשון לציון המוגדרים על ידי העירייה כחבל מס' 11, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.
  3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 1/2020, לא יאוחר מיום 3.2.2020, בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.
  4. העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:  efratba@rishonlezion.muni.il
שימו לב, בטופס הצעת המשתתף נרשם בטעות, כי חתימת המשתתף מתייחסת לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבל מס' 10 בראשון לציון. מובהר, כי מדובר בטעות סופר והצעת המשתתף מתייחסת לחבל מס' 11 בראשון לציון.​


רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר