הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז מס' 2/2020 להשכרת נכס עירוני בראשון לציון ברחוב שפירא 17 גוש 5033, חלקה 40, תת-חלקה 10, 156 מ"ר

 מכרזים

מספר מכרז 2.20
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח

תיאור המכרז

​​​​​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח רשום של 156 מ"ר, המצוי ברחוב שפירא 17, ראשון לציון, בגוש 5033, חלקה 40, תת-חלקה 10.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2/2020" בלבד, עד ליום ב' ה-26/10/2020, בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il​

​רז קינסטליך
ראש העירייה 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 26/10/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 08/01/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

2.20

עלות המכרז

​300 ש"ח

תאריך פרסום

08.01.2020

מועד אחרון להגשה

26.10.2020 12:00

​​​​​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח רשום של 156 מ"ר, המצוי ברחוב שפירא 17, ראשון לציון, בגוש 5033, חלקה 40, תת-חלקה 10.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2/2020" בלבד, עד ליום ב' ה-26/10/2020, בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il​

​רז קינסטליך
ראש העירייה 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר