הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 5/20 להפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 5.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת שתי מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון וזאת במבנים שיועמדו על ידי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 1,000₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 5/20 הפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון" זאת במסירה ידנית בלבד לידי אפרת פדידה-גד, במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 9/3/2020 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.


טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il ​

רז קינסטליך, 

ראש העירייה

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ל- 9.3.20​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​​ועדת המכרזים מאשרת את הארכת ההתקשרות עם עמותת בני ארזים לצורך הפעלת 2 מועדוניות עם בעיות התנהגות קשות עד סוף אוגוסט 2020. בנוסף, הוועדה ממליצה לבטל את המכרז.

תאריך אחרון להגשה 09/03/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 12/02/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

5.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

12.02.2020

מועד אחרון להגשה

09.03.2020 12:00

תוצאות מכרז

​​ועדת המכרזים מאשרת את הארכת ההתקשרות עם עמותת בני ארזים לצורך הפעלת 2 מועדוניות עם בעיות התנהגות קשות עד סוף אוגוסט 2020. בנוסף, הוועדה ממליצה לבטל את המכרז.

​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת שתי מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון וזאת במבנים שיועמדו על ידי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 1,000₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 5/20 הפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון" זאת במסירה ידנית בלבד לידי אפרת פדידה-גד, במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 9/3/2020 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.


טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il ​

רז קינסטליך, 

ראש העירייה

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ל- 9.3.20​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר