הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 4/2020 לאספקת שירותי ניהול תחזוקת מבני גימנסיה ריאלית

 מכרזים

מספר מכרז 4.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקת שרותי ניהול אחזקה והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il  .

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מפגש הבהרות יתקיים ביום שלישי, 18/2/2020, בשעה 12:00, בגימנסיה הריאלית, רח' סמילצ'נסקי 22, ראשון לציון. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 4/2020", עד ליום ב' ה-9/3/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il ​

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

סעיף שמופיע בצידו הסימון  ☐ יחול רק במקרה שסומן.

רז קינסטליך

ראש העירייה

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות לתאריך 9.3.20​​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 09/03/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שיפור פני העיר (שפ"ע)
תאריך פרסום 13/02/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 10
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

4.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

13.02.2020

מועד אחרון להגשה

09.03.2020 12:00

​​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקת שרותי ניהול אחזקה והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il  .

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מפגש הבהרות יתקיים ביום שלישי, 18/2/2020, בשעה 12:00, בגימנסיה הריאלית, רח' סמילצ'נסקי 22, ראשון לציון. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 4/2020", עד ליום ב' ה-9/3/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il ​

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

סעיף שמופיע בצידו הסימון  ☐ יחול רק במקרה שסומן.

רז קינסטליך

ראש העירייה

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות לתאריך 9.3.20​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר