הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז מס' 07/2020 להשכרת נכס עירוני ברחוב אלי כהן 1, נחלת יהודה - גוש 6093, חלקה 301, תת-חלקה 11 בראשון לציון- חנות

 מכרזים

מספר מכרז 7.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח רשום של 21.4 מ"ר, המצוי ברחוב אלי כהן 1 (פינת רחוב משה צלאח), נחלת יהודה, ראשון לציון, בגוש 6093 חלקה 301, תת-חלקה 11.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון), בלבד - תמורת תשלום של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 07/2020" בלבד, עד ליום ב' ה-2.3.2020 בשעה 12:00 בצהרים. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:  efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך

ראש העירייה ​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

ועדת המכרזים מיום 16.3.20 מאשרת לצאת במכרז חדש

תאריך אחרון להגשה 02/03/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 13/02/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

7.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

13.02.2020

מועד אחרון להגשה

02.03.2020 12:00

תוצאות מכרז

ועדת המכרזים מיום 16.3.20 מאשרת לצאת במכרז חדש

​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח רשום של 21.4 מ"ר, המצוי ברחוב אלי כהן 1 (פינת רחוב משה צלאח), נחלת יהודה, ראשון לציון, בגוש 6093 חלקה 301, תת-חלקה 11.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון), בלבד - תמורת תשלום של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 07/2020" בלבד, עד ליום ב' ה-2.3.2020 בשעה 12:00 בצהרים. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:  efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך

ראש העירייה ​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר