הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלניות - תכנון וביצוע להקמת 7 כיתות גן יבילות

 מכרזים

מספר מכרז 7.19
עלות מסמכי המכרז

2,500 ש"ח ​

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות לתכנון, רישוי והקמת 7 כיתות גנ"י יבילות באתרים שונים בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 2,500 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לידי הגב' אפרת גד, מרכזת ועדת המכרזים, במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 7/19 בלבד, עד ליום שני ה- 18/3/19 בשעה 12:00 בצהרים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
מפגש הבהרות יתקיים ביום 7/3/19 בשעה 10:00 במשרדי אגף בניה ציבורית, רחוב הכרמל 20, קומה 3. הנוכחות אינה חובה.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
 
רז קינסטליך
ראש העירייה

פרוטוקול כנס מציעים
שאלות הבהרה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 25.3.19
זוכה: חברת האחים סלסי הנדסה בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 18/03/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 03/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

7.19

עלות המכרז

2,500 ש"ח ​

תאריך פרסום

03.03.2019

מועד אחרון להגשה

18.03.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 25.3.19
זוכה: חברת האחים סלסי הנדסה בע"מ ​

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות לתכנון, רישוי והקמת 7 כיתות גנ"י יבילות באתרים שונים בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 2,500 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לידי הגב' אפרת גד, מרכזת ועדת המכרזים, במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 7/19 בלבד, עד ליום שני ה- 18/3/19 בשעה 12:00 בצהרים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
מפגש הבהרות יתקיים ביום 7/3/19 בשעה 10:00 במשרדי אגף בניה ציבורית, רחוב הכרמל 20, קומה 3. הנוכחות אינה חובה.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
 
רז קינסטליך
ראש העירייה

פרוטוקול כנס מציעים
שאלות הבהרה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר