הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לתכנון וביצועו של מבנה מעטפת פוליגוני והקמת תפאורה במרכז המבקרים במתחם האלף

 מכרזים

מספר מכרז 8.19
עלות מסמכי המכרז

1,000 ש"ח ​

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לתכנונו וביצועו של מבנה מעטפת פוליגוני והקמת תפאורה מרכז המבקרים במתחם האלף (להלן: "העבודות");

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
הזוכה במכרז יידרש להכין תוכניות מפורטות (Shop Drawings) בהתאם להוראות מסמכי המכרז ולבצע עבודות קונסטרוקציה הכוללות הקמת מבנה המהווה יחידה אורגנית עשויה פרגמנטים דמויי פיקסלים ארכיטקטוניים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ש"ח (שלא יוחזרו, בכל מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 8/19 בלבד, עד ליום ב' ה- 08/04/19 בשעה 12:00 .

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
  רז קינסטליך, ראש העירייה

נספחים:
הוראות למשתתפים
הסכם
מפרט טכני
כתב כמויות
חוברת התוכנית:
חלק א עמודים 1-5
חלק ב עמודים 6-10
חלק ג עמודים 11-14
חלק ד עמודים 15-18
הודעות נוספות:
תשובות לשאלות הבהרה 26.3.2019

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.5.19
זוכה: י. עמית מערכות בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 08/04/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 03/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

8.19

עלות המכרז

1,000 ש"ח ​

תאריך פרסום

03.03.2019

מועד אחרון להגשה

08.04.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.5.19
זוכה: י. עמית מערכות בע"מ ​

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לתכנונו וביצועו של מבנה מעטפת פוליגוני והקמת תפאורה מרכז המבקרים במתחם האלף (להלן: "העבודות");

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
הזוכה במכרז יידרש להכין תוכניות מפורטות (Shop Drawings) בהתאם להוראות מסמכי המכרז ולבצע עבודות קונסטרוקציה הכוללות הקמת מבנה המהווה יחידה אורגנית עשויה פרגמנטים דמויי פיקסלים ארכיטקטוניים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ש"ח (שלא יוחזרו, בכל מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 8/19 בלבד, עד ליום ב' ה- 08/04/19 בשעה 12:00 .

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
  רז קינסטליך, ראש העירייה

נספחים:
הוראות למשתתפים
הסכם
מפרט טכני
כתב כמויות
חוברת התוכנית:
חלק א עמודים 1-5
חלק ב עמודים 6-10
חלק ג עמודים 11-14
חלק ד עמודים 15-18
הודעות נוספות:
תשובות לשאלות הבהרה 26.3.2019

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר