הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 17/2020 לביצוע עבודות בדיקת מעליות

 מכרזים

מספר מכרז 17.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות בודק מעליות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה  מעת לעת. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים .

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה , בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 17/2020 בלבד, עד ליום ב'  ה- 27/4/2020 בשעה 12:00 בצהרים. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

​הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il ​

רז קינסטליך

ראש העירייה

נספח ריכוז מעליות​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז ושאלות הבהרה​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 27/04/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שיפור פני העיר (שפ"ע)
תאריך פרסום 23/03/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 10
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

17.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

23.03.2020

מועד אחרון להגשה

27.04.2020 12:00

​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות בודק מעליות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה  מעת לעת. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים .

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה , בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 17/2020 בלבד, עד ליום ב'  ה- 27/4/2020 בשעה 12:00 בצהרים. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

​הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il ​

רז קינסטליך

ראש העירייה

נספח ריכוז מעליות​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז ושאלות הבהרה​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר