הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 19/2020 להפעלת מרכזי יום לקשישים בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 19.20
עלות מסמכי המכרז

​2,500 ש"ח

תיאור המכרז

​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת שלושה מרכזי יום לקשישים בעיר ראשון לציון. לצורך הפעלת המרכזים, מעוניינת העירייה לקבל הצעה מגופים העוסקים במתן שירותים מסוג זה וכן פירוט לגבי אופי השירותים, הכל ע"פ הוראות התע"ס הרלוונטיות וכמפורט במסמכי המכרז, ההסכם ובנספחיו. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2500 ש"ח באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון בימים ובשעות העבודה הרגילים.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון  "מכרז פומבי מס' 19/2020, וזאת עד ליום שני, ה-27/4/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il 

​רז קינסטליך

ראש העירייה 


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 27/04/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך פרסום 23/03/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

19.20

עלות המכרז

​2,500 ש"ח

תאריך פרסום

23.03.2020

מועד אחרון להגשה

27.04.2020 12:00

​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת שלושה מרכזי יום לקשישים בעיר ראשון לציון. לצורך הפעלת המרכזים, מעוניינת העירייה לקבל הצעה מגופים העוסקים במתן שירותים מסוג זה וכן פירוט לגבי אופי השירותים, הכל ע"פ הוראות התע"ס הרלוונטיות וכמפורט במסמכי המכרז, ההסכם ובנספחיו. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2500 ש"ח באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון בימים ובשעות העבודה הרגילים.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון  "מכרז פומבי מס' 19/2020, וזאת עד ליום שני, ה-27/4/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il 

​רז קינסטליך

ראש העירייה 


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר