הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 20/2020- לביצוע עבודות גיזום עצים

 מכרזים

מספר מכרז 20.20
עלות מסמכי המכרז

1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים בשטחים המצויים בתחומה של העירייה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 20/2020, לא יאוחר מיום שני, ה-27/4/2020, בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, קומה 5, ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל. 

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il​ 

רז קינסטליך

ראש העירייה 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 27/04/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 26/03/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

20.20

עלות המכרז

1,000 ש"ח

תאריך פרסום

26.03.2020

מועד אחרון להגשה

27.04.2020 12:00

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים בשטחים המצויים בתחומה של העירייה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 20/2020, לא יאוחר מיום שני, ה-27/4/2020, בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, קומה 5, ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל. 

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il​ 

רז קינסטליך

ראש העירייה 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר