הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לתכנונו וביצועו של מודל ארכיטקטוני תלת מימדי של מתחם האלף

 מכרזים

מספר מכרז 9.19
עלות מסמכי המכרז

500 ש"ח​

תיאור המכרז

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש להכין תוכניות מפורטות (Shop Drawings) בהתאם להוראות מסמכי המכרז וכן, להכין מודל גושני מונוכרומטי תלת מימדי של מתחם האלף אשר יכלול הצגתם של בנייני המגורים, מרכזי העסקים, השטחים הירוקים, האזורים הציבוריים וכל דרכי הגישה אל והכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו, בכל מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 9/19 בלבד, עד ליום ב' ה- 08/04/19 בשעה 12:00.

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.iI

רז קינסטליך, ראש העירייה
הוראות למשתתפים
הסכם
תשובות לשאלות הבהרה 25.3.19​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.5.19 
זוכה: מה טוב פתרונות בע"מ  ​

תאריך אחרון להגשה 08/04/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 03/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

9.19

עלות המכרז

500 ש"ח​

תאריך פרסום

03.03.2019

מועד אחרון להגשה

08.04.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.5.19 
זוכה: מה טוב פתרונות בע"מ  ​

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש להכין תוכניות מפורטות (Shop Drawings) בהתאם להוראות מסמכי המכרז וכן, להכין מודל גושני מונוכרומטי תלת מימדי של מתחם האלף אשר יכלול הצגתם של בנייני המגורים, מרכזי העסקים, השטחים הירוקים, האזורים הציבוריים וכל דרכי הגישה אל והכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו, בכל מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 9/19 בלבד, עד ליום ב' ה- 08/04/19 בשעה 12:00.

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.iI

רז קינסטליך, ראש העירייה
הוראות למשתתפים
הסכם
תשובות לשאלות הבהרה 25.3.19​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר