הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא מס' 6/2020- להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בקול קורא הצעות להצבת אנטנות ו/או העמדת תורן תקשורת מסוגים שונים ו/או מתקנים ו/או ציוד אחר הנדרש לצורך התקנתם תחזוקתם ותפעולם של תאי רדיו טלפון נייד לתקשורת סלולארית על גבי מגרשים ו/או חלקים מגגות בניינים ו/או בתוספת חדרים לאחסנת ציוד במידת האפשר, לפי העניין, המצויים במקרקעין, הכל בהתאם למפורט בנספח א' להסכם המצורף לקול קורא זה כנספח 1, לצורך העמדת תורן תקשורת ו/או אנטנה/ות מסוגים שונים ו/או מתקנים ו/או ציוד אחר הנדרשים לצורך התקנתם, תחזוקתם ותפעולם של תאי רדיו-טלפון נייד לתקשורת סלולארית (להלן: "הנכס" או "הנכסים", "ההסכם", "מטרת השכירות" ו-"המתקן" בהתאמה).

אופן ההתקנה, תקופת השכירות, הרישיונות וההיתרים וכן כלל שאר התנאים הנדרשים מהזוכה/ים הינם כמפורט בהסכם המצורף לקול קורא זה.

דמי השכירות הינם סכום קבוע בסך של 6,000 ₪ לחודש לנכס בתוספת מע"מ. סכום זה צמוד למדד כקבוע בהסכם ההתקשרות. מובהר כי כפי שקבוע בהסכם העירייה תהיה רשאית לעדכן סכום זה אחת לשלוש שנים ועל בסיס שומה מעודכנת.

מובהר כי המציעים יהיו רשאים להציע כי ימוקם מתקן בכל נכס ובתנאי כי המיקום, המתקן, ההקמה וכן כל רכיב אחר הנדרש עומדים בכלל דרישות הדין החלות וזאת מעבר לנכסים בהם מותקנים מתקנים כיום.

מובהר כי ביחס לכל זוכה יחתם הסכם נפרד במסגרתו יצורפו פרטי הנכסים שימסרו לו על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה וזאת בין ככל שמדובר על נכס בו קיים מתקן ובין כי מדובר בנכס חדש שהוצע על ידי הזוכה ואושר על ידי העירייה. עוד מובהר כי תקופת ההתקשרות תהיה בהתאם לקבוע בכל הסכם שיחתם עם הזוכה וביחס לכל נכס בנפרד, הכל כפי שיפורט בהסכם ו/או בנספחיו. מובהר ומודגש כי ייתכן שנכס יימסר למספר זוכים. במקרה כאמור על הזוכים לדאוג לכלל התיאומים ביניהם ולא תהיה לכם כל טענה כלפי העירייה.

תקופת ההתקשרות הינה 5 שנים אשר תחילתה ביום החתימה על ההסכם על ידי העירייה.

לשוכר ניתנת האפשרות להאריך את תקופת השכירות לפי ההסכם, לתקופה נוספת בת  5 שנים (להלן - "תקופת האופציה"). 

אופן מימוש תקופת האופציה הינה על ידי פניה מראש ובכתב לעירייה בת 180 יום קודם לסיום תקופת השכירות. מובהר כי העירייה רשאית לאשר או לדחות את הפניה (ומימוש האופציה) כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שאר הוראות בדבר תקופת ההתקשרות הינן כמפורט בהסכם.

​על מגיש ההצעה במסגרת קול קורא זה, לענות על התנאים הבאים:

1. תאגיד ישראלי - המתנהל על פי דין, ואשר הוא עוסק מורשה ו/או הרשום ברשם החברות / השותפויות / האגודות השיתופיות / העמותות וכיוצא בכך. 

2. היעדר הרשעה ו/או חקירה של מגיש ההצעה (ובעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים) בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי/פיננסי, כגון: אי-העברת ניכויים, אי-דיווח לרשויות המס, אי-מתן קבלות רשמיות וכדומה, למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.

3. על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל, וכן עליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים (ככל שהם רלוונטיים) -

3.1. אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, וכן תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

3.2. מסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של מגיש ההצעה (ככל שהוא תאגיד).

3.3. העתק רישיון מיוחד מאת משרד התקשורת למתן שירותי בזק ושירות תשתית רדיו סלולרית למפעיל רט"ן בישראל. 

4. מגיש ההצעה נעדר זיקה אישית ו/או כלכלית לעירייה או מי מעובדיה, ויחתום על הצהרה בעניין זה.

5. מגיש ההצעה חתם על ההסכם וכן על התצהיר המצורף כנספח ג' להסכם.

את ההצעה בהתאם לתנאי ההליך, בצירוף כל המסמכים והאישורים שפורטו לעיל, יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במשרדו של מנכ"ל העירייה ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה הנושאת ציון "קול קורא להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות" בלבד עד יום ב' ה-20/7/2020, בשעה 12:00.

העירייה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי ההליך שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ולפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי הבקשה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות.

גילה המשתתף סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו בין המסמכים השונים (בין נוסח ההסכם על נספחיו השונים למסמכי ההליך) יפנה, עד 5 ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות למרכזת ועדת המכרזים, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון באמצעות פקס מס': 03-9547930, ויפרט בה את מהות הסתירה ו/או השגיאה ו/או אי ההתאמה ו/או הספק כאמור. כמו כן, תהיה העירייה רשאית לדרוש כי יעביר המשתתף את שאלות ההבהרה שלו במסמך WORD פתוח לעריכה. 

תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר העירייה. רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה. באחריות המשתתפים לבדוק את אתר העירייה בדבר פרסומים כאמור 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, העירייה ו/או נציגיה אינם אחראים לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: "הבהרות") יחייבו את העירייה לאמור בהם. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי ההליך המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי ההליך או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת או השמטה בגוף מסמכי ההליך או בין במכתב לוואי או בכך דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה. יתר על כן, העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי ההליך ולפסול את הצעתו.

מובהר בזאת כי פניה זו אינה מהווה "מכרז", כמשמעותו על פי דיני המכרזים, ודינים אלו לא יחולו על פנייה זו. 

עוד מובהר כי, העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה/מגיש הצעה כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג בקשר לאמור לעיל. כמו כן, העירייה רשאית לבחור במספר זוכים (ללא כל מתן בלעדיות).

העירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה/מגיש הצעה בעקבות קול קורא זה.

העירייה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין בפניה/הצעה כמידע חסוי.

​רז קינסטליך

ראש העירייה​

מענה על שאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות ​

מענה של שאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות (1)​

מענה על שאלות הבהרה(2)

מסמך הסכם חדש​

הודעה בדבר דחייתה המועד האחרון להגשת הצעות (2) לתאריך 20.7.20​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 20/07/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 09/06/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

09.06.2020

מועד אחרון להגשה

20.07.2020 12:00

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בקול קורא הצעות להצבת אנטנות ו/או העמדת תורן תקשורת מסוגים שונים ו/או מתקנים ו/או ציוד אחר הנדרש לצורך התקנתם תחזוקתם ותפעולם של תאי רדיו טלפון נייד לתקשורת סלולארית על גבי מגרשים ו/או חלקים מגגות בניינים ו/או בתוספת חדרים לאחסנת ציוד במידת האפשר, לפי העניין, המצויים במקרקעין, הכל בהתאם למפורט בנספח א' להסכם המצורף לקול קורא זה כנספח 1, לצורך העמדת תורן תקשורת ו/או אנטנה/ות מסוגים שונים ו/או מתקנים ו/או ציוד אחר הנדרשים לצורך התקנתם, תחזוקתם ותפעולם של תאי רדיו-טלפון נייד לתקשורת סלולארית (להלן: "הנכס" או "הנכסים", "ההסכם", "מטרת השכירות" ו-"המתקן" בהתאמה).

אופן ההתקנה, תקופת השכירות, הרישיונות וההיתרים וכן כלל שאר התנאים הנדרשים מהזוכה/ים הינם כמפורט בהסכם המצורף לקול קורא זה.

דמי השכירות הינם סכום קבוע בסך של 6,000 ₪ לחודש לנכס בתוספת מע"מ. סכום זה צמוד למדד כקבוע בהסכם ההתקשרות. מובהר כי כפי שקבוע בהסכם העירייה תהיה רשאית לעדכן סכום זה אחת לשלוש שנים ועל בסיס שומה מעודכנת.

מובהר כי המציעים יהיו רשאים להציע כי ימוקם מתקן בכל נכס ובתנאי כי המיקום, המתקן, ההקמה וכן כל רכיב אחר הנדרש עומדים בכלל דרישות הדין החלות וזאת מעבר לנכסים בהם מותקנים מתקנים כיום.

מובהר כי ביחס לכל זוכה יחתם הסכם נפרד במסגרתו יצורפו פרטי הנכסים שימסרו לו על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה וזאת בין ככל שמדובר על נכס בו קיים מתקן ובין כי מדובר בנכס חדש שהוצע על ידי הזוכה ואושר על ידי העירייה. עוד מובהר כי תקופת ההתקשרות תהיה בהתאם לקבוע בכל הסכם שיחתם עם הזוכה וביחס לכל נכס בנפרד, הכל כפי שיפורט בהסכם ו/או בנספחיו. מובהר ומודגש כי ייתכן שנכס יימסר למספר זוכים. במקרה כאמור על הזוכים לדאוג לכלל התיאומים ביניהם ולא תהיה לכם כל טענה כלפי העירייה.

תקופת ההתקשרות הינה 5 שנים אשר תחילתה ביום החתימה על ההסכם על ידי העירייה.

לשוכר ניתנת האפשרות להאריך את תקופת השכירות לפי ההסכם, לתקופה נוספת בת  5 שנים (להלן - "תקופת האופציה"). 

אופן מימוש תקופת האופציה הינה על ידי פניה מראש ובכתב לעירייה בת 180 יום קודם לסיום תקופת השכירות. מובהר כי העירייה רשאית לאשר או לדחות את הפניה (ומימוש האופציה) כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שאר הוראות בדבר תקופת ההתקשרות הינן כמפורט בהסכם.

​על מגיש ההצעה במסגרת קול קורא זה, לענות על התנאים הבאים:

1. תאגיד ישראלי - המתנהל על פי דין, ואשר הוא עוסק מורשה ו/או הרשום ברשם החברות / השותפויות / האגודות השיתופיות / העמותות וכיוצא בכך. 

2. היעדר הרשעה ו/או חקירה של מגיש ההצעה (ובעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים) בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי/פיננסי, כגון: אי-העברת ניכויים, אי-דיווח לרשויות המס, אי-מתן קבלות רשמיות וכדומה, למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.

3. על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל, וכן עליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים (ככל שהם רלוונטיים) -

3.1. אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, וכן תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

3.2. מסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של מגיש ההצעה (ככל שהוא תאגיד).

3.3. העתק רישיון מיוחד מאת משרד התקשורת למתן שירותי בזק ושירות תשתית רדיו סלולרית למפעיל רט"ן בישראל. 

4. מגיש ההצעה נעדר זיקה אישית ו/או כלכלית לעירייה או מי מעובדיה, ויחתום על הצהרה בעניין זה.

5. מגיש ההצעה חתם על ההסכם וכן על התצהיר המצורף כנספח ג' להסכם.

את ההצעה בהתאם לתנאי ההליך, בצירוף כל המסמכים והאישורים שפורטו לעיל, יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במשרדו של מנכ"ל העירייה ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה הנושאת ציון "קול קורא להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות" בלבד עד יום ב' ה-20/7/2020, בשעה 12:00.

העירייה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי ההליך שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ולפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי הבקשה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות.

גילה המשתתף סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו בין המסמכים השונים (בין נוסח ההסכם על נספחיו השונים למסמכי ההליך) יפנה, עד 5 ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות למרכזת ועדת המכרזים, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון באמצעות פקס מס': 03-9547930, ויפרט בה את מהות הסתירה ו/או השגיאה ו/או אי ההתאמה ו/או הספק כאמור. כמו כן, תהיה העירייה רשאית לדרוש כי יעביר המשתתף את שאלות ההבהרה שלו במסמך WORD פתוח לעריכה. 

תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר העירייה. רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה. באחריות המשתתפים לבדוק את אתר העירייה בדבר פרסומים כאמור 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, העירייה ו/או נציגיה אינם אחראים לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: "הבהרות") יחייבו את העירייה לאמור בהם. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי ההליך המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי ההליך או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת או השמטה בגוף מסמכי ההליך או בין במכתב לוואי או בכך דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה. יתר על כן, העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי ההליך ולפסול את הצעתו.

מובהר בזאת כי פניה זו אינה מהווה "מכרז", כמשמעותו על פי דיני המכרזים, ודינים אלו לא יחולו על פנייה זו. 

עוד מובהר כי, העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה/מגיש הצעה כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג בקשר לאמור לעיל. כמו כן, העירייה רשאית לבחור במספר זוכים (ללא כל מתן בלעדיות).

העירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה/מגיש הצעה בעקבות קול קורא זה.

העירייה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין בפניה/הצעה כמידע חסוי.

​רז קינסטליך

ראש העירייה​

מענה על שאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות ​

מענה של שאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות (1)​

מענה על שאלות הבהרה(2)

מסמך הסכם חדש​

הודעה בדבר דחייתה המועד האחרון להגשת הצעות (2) לתאריך 20.7.20​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר