הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 31/2020 לביטוח נושא משרה בעירייה

 מכרזים

מספר מכרז 31.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן : "העירייה") מזמינה בזה לקבל הצעות מחיר לביצוע ביטוח נושאי משרה בעירייה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז לתקופה מ-01.09.2020 עד וכולל 31.08.2021 עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז והמסמכים הנלווים שהזוכה יידרש לחתום עליהם, ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדי העירייה, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, אצל מרכזת וועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1,000  ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ע"י בית משפט מוסמך. 

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה אחת נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 31/2020 בלבד, עד ליום שני, 13/7/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את כתב הכיסוי הביטוחי כנדרש, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ובכל מקרה טרם תחילת תקופת הביטוח לפי המוקדם מבניהם. היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

לפרטים נוספים יש לפנות לרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בטלפון: 03-9547241, דוא"ל: EfratBa@rishonlezion.muni.il .

 רז קינסטליך, 

ראש העירייה

נספח א' - מפרט 1 למכרז

נספח ב' - מפרט 2 למכרז​

דו"ח ניסיון תביעות

קובץ הצעה לביטוח נושאי משרה ודירקטורים​

ניסיון תביעות

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 13/07/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 28/06/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

31.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

28.06.2020

מועד אחרון להגשה

13.07.2020 12:00

​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן : "העירייה") מזמינה בזה לקבל הצעות מחיר לביצוע ביטוח נושאי משרה בעירייה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז לתקופה מ-01.09.2020 עד וכולל 31.08.2021 עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז והמסמכים הנלווים שהזוכה יידרש לחתום עליהם, ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדי העירייה, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, אצל מרכזת וועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1,000  ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ע"י בית משפט מוסמך. 

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה אחת נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 31/2020 בלבד, עד ליום שני, 13/7/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את כתב הכיסוי הביטוחי כנדרש, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ובכל מקרה טרם תחילת תקופת הביטוח לפי המוקדם מבניהם. היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

לפרטים נוספים יש לפנות לרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בטלפון: 03-9547241, דוא"ל: EfratBa@rishonlezion.muni.il .

 רז קינסטליך, 

ראש העירייה

נספח א' - מפרט 1 למכרז

נספח ב' - מפרט 2 למכרז​

דו"ח ניסיון תביעות

קובץ הצעה לביטוח נושאי משרה ודירקטורים​

ניסיון תביעות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר