הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא להקמת מאגר לעמותות העוסקות באספקת טובין לנזקקים מספר 7.19/20

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להקים מאגר של עמותות בעיר העוסקות במתן סיוע לנזקקים, באמצעות חלוקת סלי מזון, פרטי ביגוד והנעלה, מוצרי חשמל, ריהוט וכו'.

עמותות אשר יכללו במאגר יוכלו לקבל מהעירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, סיוע בהובלת טובין המיועד לנזקקים.

הפנייה מיועדת לעמותות העומדות בתנאים הבאים במצטבר:

 • עמותה או מלכ"ר הרשומה ברשם התאגידים;
 • לעמותה אישור ניהול תקין בתוקף;
 • עיקר פעילות העמותה הוא עבור תושבי העיר הנזקקים;
 • העמותה עוסקת באספקת טובין לנזקקים;
 • לעמותה אין מערך עצמאי לשינוע הטובין המיועד לנזקקים;
 • ברשות העמותה מחסן לאחסון הטובין הממוקם בתחומי העיר ראשון לציון;

 1. עמותות אשר יכללו במאגר, יוכלו לקבל, בהתאם לשיקול דעת העירייה, סיוע בהובלת טובין המיועד לנזקקים.

 2. עמותות אשר ייענו לפנייה, יציגו את המסמכים הנדרשים ויעמדו בתנאים המפורטים לעיל יקבלו הודעה אודות ההחלטה על הכנסתם למאגר.

 3. מובהר כי אין בכניסה למאגר כדי לחייב את העירייה להעניק את הסיוע, והסיוע יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 4. העירייה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים לרבות נזקי גוף או רכוש, אשר ייגרמו כתוצאה מפעילות העמותות ו/או מי מטעמן. העמותות ישפו את העירייה במלוא הסכום בגינו תחויב בעקבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות העמותות ו/או מי מטעמן, לרבות הוצאות משפטיות. העירייה תודיע לעמותות על כל תביעה שתוגש נגד הנ"ל ויאפשרו להן להתגונן מפניה על חשבונן.

 5. העמותה תערוך ביטוחים נאותים התואמים את אופי והיקף ההתקשרות. בביטוחי הרכוש של העמותה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או מי מטעמה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. העמותות פוטרות את העירייה מאחריות לכל אבדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי העמותות ו/או שנעשה בו שימוש לצורך הובלת התרומות, ולא תהיה לעמותות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אבדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 6. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או לבקש פרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף, הצעות וכד'.

 7. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל שלב הליך זה ו/או את הפרויקט ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולפונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בשל כך. 

 8. את המידע המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא להקמת מאגר לעמותות העוסקות באספקת טובין לנזקקים", במסירה ידנית אל גב' זהבה שרף, במשרדי העירייה ברח' ירושלים 2 ראשון לציון, בקומה 5, בימים א'-ה' עד 15.7.2020, בשעה 12:00.

 9. לפרטים נוספים יש לפנות אל גב' זהבה שרף בטלפון שמספרו: 03-9689811, או באמצעות דואר אלקטרוני: zehavas@rishonlezion.muni.il

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 15/07/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך פרסום 30/06/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

30.06.2020

מועד אחרון להגשה

15.07.2020 12:00

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להקים מאגר של עמותות בעיר העוסקות במתן סיוע לנזקקים, באמצעות חלוקת סלי מזון, פרטי ביגוד והנעלה, מוצרי חשמל, ריהוט וכו'.

עמותות אשר יכללו במאגר יוכלו לקבל מהעירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, סיוע בהובלת טובין המיועד לנזקקים.

הפנייה מיועדת לעמותות העומדות בתנאים הבאים במצטבר:

 • עמותה או מלכ"ר הרשומה ברשם התאגידים;
 • לעמותה אישור ניהול תקין בתוקף;
 • עיקר פעילות העמותה הוא עבור תושבי העיר הנזקקים;
 • העמותה עוסקת באספקת טובין לנזקקים;
 • לעמותה אין מערך עצמאי לשינוע הטובין המיועד לנזקקים;
 • ברשות העמותה מחסן לאחסון הטובין הממוקם בתחומי העיר ראשון לציון;

 1. עמותות אשר יכללו במאגר, יוכלו לקבל, בהתאם לשיקול דעת העירייה, סיוע בהובלת טובין המיועד לנזקקים.

 2. עמותות אשר ייענו לפנייה, יציגו את המסמכים הנדרשים ויעמדו בתנאים המפורטים לעיל יקבלו הודעה אודות ההחלטה על הכנסתם למאגר.

 3. מובהר כי אין בכניסה למאגר כדי לחייב את העירייה להעניק את הסיוע, והסיוע יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 4. העירייה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים לרבות נזקי גוף או רכוש, אשר ייגרמו כתוצאה מפעילות העמותות ו/או מי מטעמן. העמותות ישפו את העירייה במלוא הסכום בגינו תחויב בעקבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות העמותות ו/או מי מטעמן, לרבות הוצאות משפטיות. העירייה תודיע לעמותות על כל תביעה שתוגש נגד הנ"ל ויאפשרו להן להתגונן מפניה על חשבונן.

 5. העמותה תערוך ביטוחים נאותים התואמים את אופי והיקף ההתקשרות. בביטוחי הרכוש של העמותה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או מי מטעמה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. העמותות פוטרות את העירייה מאחריות לכל אבדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי העמותות ו/או שנעשה בו שימוש לצורך הובלת התרומות, ולא תהיה לעמותות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אבדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 6. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או לבקש פרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף, הצעות וכד'.

 7. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל שלב הליך זה ו/או את הפרויקט ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולפונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בשל כך. 

 8. את המידע המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא להקמת מאגר לעמותות העוסקות באספקת טובין לנזקקים", במסירה ידנית אל גב' זהבה שרף, במשרדי העירייה ברח' ירושלים 2 ראשון לציון, בקומה 5, בימים א'-ה' עד 15.7.2020, בשעה 12:00.

 9. לפרטים נוספים יש לפנות אל גב' זהבה שרף בטלפון שמספרו: 03-9689811, או באמצעות דואר אלקטרוני: zehavas@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר