הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז לחידוש מבנים (תאורה, איטום, אינסטלציה, מסגרות, דלתות, אלומיניום)

 מכרזים

מספר מכרז 11.19
עלות מסמכי המכרז

500 ש"ח​

תיאור המכרז

מכרז פומבי 11/19 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות חידוש מבנים
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לבחירת זכיינים לביצוע עבודות חידוש מבנים, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה מעת לעת.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500₪ (שלא יוחזרו) לכל מקצוע, בימים ובשעות העבודה הרגילות.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 11/19  בלבד, עד ליום שני, ה- 8/4/19 בשעה 12:00 בצהרים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז ההנחה הנמוך ביותר או כל הצעה שהיא.
הזכיינים במכרז יידרשו להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה וזכיין לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.      
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

   רז קינסטליך,         ראש העירייה
מפרט לעבודות שרברבות
טופס הצעת המציע+חוברת 2
מכרז 11.9 מסגרת חידוש מבנים.
מפרט טכני קבלן מסגרות

תשובות לשאלות הבהרה ​1.4.19 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 6.5.19
זוכים:
קבלן מסגרות: הדס ריהוט ותשתיות בע"מ
קבלן דלתות: א.ד.מ. אביב מיגון בע,מ
קבלן אינסטלציה: יציאה למכרז חדש
קבלן חשמל: א.א.כ.י. שירותי חשמל ואחזקה בע"מ וחברת א.י. חברה לעבודות חשמל בע"מ
קבלן איטום: חיים פרץ
קבלן אלומניום וזגגות: ראשון פלס בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 08/04/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מכרזים קבלניים
תאריך פרסום 17/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 103
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

11.19

עלות המכרז

500 ש"ח​

תאריך פרסום

17.03.2019

מועד אחרון להגשה

08.04.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 6.5.19
זוכים:
קבלן מסגרות: הדס ריהוט ותשתיות בע"מ
קבלן דלתות: א.ד.מ. אביב מיגון בע,מ
קבלן אינסטלציה: יציאה למכרז חדש
קבלן חשמל: א.א.כ.י. שירותי חשמל ואחזקה בע"מ וחברת א.י. חברה לעבודות חשמל בע"מ
קבלן איטום: חיים פרץ
קבלן אלומניום וזגגות: ראשון פלס בע"מ ​

מכרז פומבי 11/19 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות חידוש מבנים
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לבחירת זכיינים לביצוע עבודות חידוש מבנים, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה מעת לעת.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500₪ (שלא יוחזרו) לכל מקצוע, בימים ובשעות העבודה הרגילות.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 11/19  בלבד, עד ליום שני, ה- 8/4/19 בשעה 12:00 בצהרים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז ההנחה הנמוך ביותר או כל הצעה שהיא.
הזכיינים במכרז יידרשו להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה וזכיין לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.      
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

   רז קינסטליך,         ראש העירייה
מפרט לעבודות שרברבות
טופס הצעת המציע+חוברת 2
מכרז 11.9 מסגרת חידוש מבנים.
מפרט טכני קבלן מסגרות

תשובות לשאלות הבהרה ​1.4.19 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר