הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 45/2020- להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 45.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך 

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בראשון לציון וזאת במבנה שיועמד על ידי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרז, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 45/2020 להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בראשון לציון", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אפרת פדידה, במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 17/8/2020 בשעה 12:00. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט ערבותו.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדואר אלקטרוני: efratba@rishonlezion.muni.il​.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

רז קינסטליך

ראש העירייה
הודעה בדבר דחיית הגשת המכרז לתאריך 17.8.20​

מענה על שאלות הבהרה למכרז 45.20​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 17/08/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך פרסום 23/07/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

45.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

23.07.2020

מועד אחרון להגשה

17.08.2020 12:00

​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך 

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בראשון לציון וזאת במבנה שיועמד על ידי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרז, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 45/2020 להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בראשון לציון", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אפרת פדידה, במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 17/8/2020 בשעה 12:00. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט ערבותו.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדואר אלקטרוני: efratba@rishonlezion.muni.il​.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

רז קינסטליך

ראש העירייה
הודעה בדבר דחיית הגשת המכרז לתאריך 17.8.20​

מענה על שאלות הבהרה למכרז 45.20​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר