הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, מבקשת מועצת עיריית ראשון לציון לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי העיר ראשון לציון הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר, ואשר לא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:
מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מעשר שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מהדברים האלה:
א. עריכת דין;
ב. שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל"ג-1973;
ג. הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל"ג-1973;
ד. בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט;

דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בועדת ערר לענייני ארנונה:
מי שעונה על לפחות אחד מהתנאים להלן:
א. עו"ד / רו"ח / שמאי מקרקעין, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו תחום;
ב. בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו תחום, מתוכם שנתיים לפחות בתחום המיסוי העירוני.

סייגים למינויים:
לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו.
לעניין זה:
"ענין אחר" – לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו;
"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר;
"בעל שליטה" – אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.
לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר;
לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין.
לעניין זה, לא יראו כניגוד עניינים: קבלת שירות מהשירותים שהעירייה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהוא אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.

פרטים נוספים:
לקבלת עיקרי נהלי העבודה של ועדת הערר, ניתן לפנות לגב' מיכל זאבי, מנהלת מחלקת ועדות ערר, לשכת מנכ"ל, בטל' 03-9547178.
הצעת מועמדות הכוללת קורות חיים יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: michalz@rishonlezion.muni.il

או להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) בעיריית ראשון לציון, אצל גב' מיכל זאבי, מנהלת וועדות ערר לענייני ארנונה, קומה 3.
נא לציין על גבי הפנייה כי המועמדות היא לתפקיד יו"ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.
יש למסור את הצעת המועמדות עד ולא יאוחר מיום ד'  10.4.19 בשעה 12.00.
מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ראשון לציון, יוזמנו לראיון.

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 10/04/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 18/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום הגשת הצעות
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

18.03.2019

מועד אחרון להגשה

10.04.2019 12:00

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, מבקשת מועצת עיריית ראשון לציון לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי העיר ראשון לציון הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר, ואשר לא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:
מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מעשר שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מהדברים האלה:
א. עריכת דין;
ב. שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל"ג-1973;
ג. הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל"ג-1973;
ד. בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט;

דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בועדת ערר לענייני ארנונה:
מי שעונה על לפחות אחד מהתנאים להלן:
א. עו"ד / רו"ח / שמאי מקרקעין, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו תחום;
ב. בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו תחום, מתוכם שנתיים לפחות בתחום המיסוי העירוני.

סייגים למינויים:
לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו.
לעניין זה:
"ענין אחר" – לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו;
"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר;
"בעל שליטה" – אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.
לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר;
לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין.
לעניין זה, לא יראו כניגוד עניינים: קבלת שירות מהשירותים שהעירייה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהוא אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.

פרטים נוספים:
לקבלת עיקרי נהלי העבודה של ועדת הערר, ניתן לפנות לגב' מיכל זאבי, מנהלת מחלקת ועדות ערר, לשכת מנכ"ל, בטל' 03-9547178.
הצעת מועמדות הכוללת קורות חיים יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: michalz@rishonlezion.muni.il

או להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) בעיריית ראשון לציון, אצל גב' מיכל זאבי, מנהלת וועדות ערר לענייני ארנונה, קומה 3.
נא לציין על גבי הפנייה כי המועמדות היא לתפקיד יו"ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.
יש למסור את הצעת המועמדות עד ולא יאוחר מיום ד'  10.4.19 בשעה 12.00.
מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ראשון לציון, יוזמנו לראיון.

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר