הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 60/2020 להפעלת תוכנית של מתנדבים גמלאים במסגרות חינוך

 מכרזים

מספר מכרז 60.20
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך 

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להפעלת תוכנית של מתנדבים גמלאים למען תלמידים במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות בעיר ראשון לציון (להלן: "הפעילויות" או "שירותים", בהתאמה), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 60/2020 עד ליום ב' ה-2/11/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241, או בדואר אלקטרוני: efratba@rishonlezion.muni.il​.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

רז קינסטליך

ראש העירייה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 2.11.20​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 02/11/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך פרסום 01/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

60.20

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

01.10.2020

מועד אחרון להגשה

02.11.2020 12:00

​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך 

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להפעלת תוכנית של מתנדבים גמלאים למען תלמידים במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות בעיר ראשון לציון (להלן: "הפעילויות" או "שירותים", בהתאמה), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 60/2020 עד ליום ב' ה-2/11/2020, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241, או בדואר אלקטרוני: efratba@rishonlezion.muni.il​.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

רז קינסטליך

ראש העירייה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 2.11.20​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר