הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 63/2020 לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי של פסולת נייר ואריזות קרטון ולאספקת כלי אצירה ייעודיים

 מכרזים

מספר מכרז 63.20
עלות מסמכי המכרז

​2,500 ש"ח

תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ולפינוי פסולת נייר ואריזות קרטון מכלי אצירה לאשפה ייעודיים, וכן לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה לאשפה ייעודיים לפסולת נייר (להלן ביחד: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 63/2020,  לא יאוחר מיום שני, 26/10/2020 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il 

רז קינסטליך

ראש העירייהקובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 26/10/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 13/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

63.20

עלות המכרז

​2,500 ש"ח

תאריך פרסום

13.10.2020

מועד אחרון להגשה

26.10.2020 12:00

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ולפינוי פסולת נייר ואריזות קרטון מכלי אצירה לאשפה ייעודיים, וכן לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה לאשפה ייעודיים לפסולת נייר (להלן ביחד: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 63/2020,  לא יאוחר מיום שני, 26/10/2020 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il 

רז קינסטליך

ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר