הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי משותף מס' 84/20 - לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות למתן שירותי אספקה של טובין מסוג מתקני משחק ומתקני כושר ברחבי העיר ראשון לציון, הובלתם ופריקתם

 מכרזים

מספר מכרז 84.20
עלות מסמכי המכרז

2,500 ש"ח

תיאור המכרז

​- לפי מדידה – 

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון והחברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן, בהתאמה: "העירייה" ו- "החברה הכלכלית", ולהלן שני הגופים ביחד: "המזמינות") מזמינות בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות למתן שירותי אספקה של טובין מסוג מתקני משחק ומתקני כושר ברחבי העיר ראשון לציון, הובלתם ופריקתם של המתקנים באתרים המיועדים להתקנתם, התקנתם בפועל ומתן אחריות ובדק למתקנים, וכן מתן שירותי תחזוקת שבר למתקני משחק ומתקני כושר חדשים וקיימים, והכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה  מעת לעת. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון, באתר האינטרנט של העירייה, תמורת 2,500 ₪ (שבכל מקרה לא יוחזרו).

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי משותף מס' 84/2020" בלבד, עד ליום ב'  ה-25/1/2021 בשעה 12:00 בצהרים. 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. כמו כן, מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המזמינות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241   או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il .

רז קינסטליך

ראש העירייה

נספחים - גיליונות מחירים:

פרק 1 - מתקנים בודדים

פרק 2 - מתקנים מודולריים

פרק 3 - מתקני משחק ייחודיים​​

פרק 4 - מתקני כושר

פרק 5 - מתקני משחק מדעיים​

פרק 6 - חלקי חילוף

פרק 7 - מתקנים ללא תקן​​

פרק 8 - עבודות תחזוקה​מענה לשאלות הבהרה (1) ודחיית תאריך הגשת מכרז 25.1.21 (לא חתום)

מענה לשאלות הבהרה (1) ודחיית תאריך הגשת מכרז 25.1.21 (חתום)​

מענה לשאלות הבהרה (2) (חתום)​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 25/01/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 04/01/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

84.20

עלות המכרז

2,500 ש"ח

תאריך פרסום

04.01.2021

מועד אחרון להגשה

25.01.2021 12:00

​- לפי מדידה – 

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון והחברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן, בהתאמה: "העירייה" ו- "החברה הכלכלית", ולהלן שני הגופים ביחד: "המזמינות") מזמינות בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות למתן שירותי אספקה של טובין מסוג מתקני משחק ומתקני כושר ברחבי העיר ראשון לציון, הובלתם ופריקתם של המתקנים באתרים המיועדים להתקנתם, התקנתם בפועל ומתן אחריות ובדק למתקנים, וכן מתן שירותי תחזוקת שבר למתקני משחק ומתקני כושר חדשים וקיימים, והכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה  מעת לעת. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון, באתר האינטרנט של העירייה, תמורת 2,500 ₪ (שבכל מקרה לא יוחזרו).

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי משותף מס' 84/2020" בלבד, עד ליום ב'  ה-25/1/2021 בשעה 12:00 בצהרים. 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. כמו כן, מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המזמינות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241   או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il .

רז קינסטליך

ראש העירייה

נספחים - גיליונות מחירים:

פרק 1 - מתקנים בודדים

פרק 2 - מתקנים מודולריים

פרק 3 - מתקני משחק ייחודיים​​

פרק 4 - מתקני כושר

פרק 5 - מתקני משחק מדעיים​

פרק 6 - חלקי חילוף

פרק 7 - מתקנים ללא תקן​​

פרק 8 - עבודות תחזוקה​מענה לשאלות הבהרה (1) ודחיית תאריך הגשת מכרז 25.1.21 (לא חתום)

מענה לשאלות הבהרה (1) ודחיית תאריך הגשת מכרז 25.1.21 (חתום)​

מענה לשאלות הבהרה (2) (חתום)​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר