הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון ברחוב שפירא 3, ראשון לציון - גוש 5032, חלקה 27

 מכרזים

מספר מכרז 16.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - כ-1,000 מ"ר, לשימוש אחסנה פתוחה (חלק עורפי-צפוני), ו-236 מ"ר, במבנה מלאכה (חלק חזיתי-דרומי); כולו או חלקו - המצוי ברחוב שפירא 3, ראשון לציון, בגוש 5032 חלקה 27 (חלק).

מובהר בזאת כי המציע רשאי להגיש הצעתו ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס או ביחס לחלק אחד מהנכס, בלבד, עדיפות תינתן להצעות ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, למרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 16/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-13/5/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך, ראש העירייה 
 סיור מציעים מכרז 16.19.pdf
תשובות לשאלות הבהרה 12.5.2019
 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 13/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 14/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

16.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

14.04.2019

מועד אחרון להגשה

13.05.2019 12:00

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - כ-1,000 מ"ר, לשימוש אחסנה פתוחה (חלק עורפי-צפוני), ו-236 מ"ר, במבנה מלאכה (חלק חזיתי-דרומי); כולו או חלקו - המצוי ברחוב שפירא 3, ראשון לציון, בגוש 5032 חלקה 27 (חלק).

מובהר בזאת כי המציע רשאי להגיש הצעתו ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס או ביחס לחלק אחד מהנכס, בלבד, עדיפות תינתן להצעות ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית, למרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 16/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-13/5/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך, ראש העירייה 
 סיור מציעים מכרז 16.19.pdf
תשובות לשאלות הבהרה 12.5.2019
 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר