הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי משותף מס' 7/2021 לאספקת שירותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים

 מכרזים

מספר מכרז 7.21
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") והחברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") (החברה העירונית והעירייה יקראו להלן יחד ולחוד: "המזמינה") מזמינות בזאת לקבל הצעות עבור אספקת שרותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐  מפגש הבהרות יתקיים ביום _________ בשעה ________ ב____________________. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי משותף מס' 7/2021 ", עד ליום ב' ה-1/3/21 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא לעירייה ולחברה העירונית (לכל אחת בנפרד) את ההסכמים המצורפים למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ככל שנדרש ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. 

מובהר, כי על הזוכה יהיה לחתום על שני הסכמי התקשרות נפרדים, אחד  עם העירייה ואחד  עם החברה העירונית, על כך הכרוך בכך, לרבות, המצאת ערבויות, אישור קיום ביטוחים וכן כל מסמך ו/או אישור נוסף הנדרש לצורך מימוש ההתקשרות. 

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המזמינה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טל' לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

סעיף שמופיע בצידו הסימון  ☐ יחול רק במקרה שסומן.

​רז קינסטליך                                

ראש העירייה

מענה על שאלות הבהרה מכרז 7.21 (לא חתום)

מענה על שאלות הבהרה מכרז 7.21 (חתום)​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 01/03/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 15/02/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

7.21

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

15.02.2021

מועד אחרון להגשה

01.03.2021 12:00

​​​​כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") והחברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") (החברה העירונית והעירייה יקראו להלן יחד ולחוד: "המזמינה") מזמינות בזאת לקבל הצעות עבור אספקת שרותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐  מפגש הבהרות יתקיים ביום _________ בשעה ________ ב____________________. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי משותף מס' 7/2021 ", עד ליום ב' ה-1/3/21 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא לעירייה ולחברה העירונית (לכל אחת בנפרד) את ההסכמים המצורפים למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ככל שנדרש ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. 

מובהר, כי על הזוכה יהיה לחתום על שני הסכמי התקשרות נפרדים, אחד  עם העירייה ואחד  עם החברה העירונית, על כך הכרוך בכך, לרבות, המצאת ערבויות, אישור קיום ביטוחים וכן כל מסמך ו/או אישור נוסף הנדרש לצורך מימוש ההתקשרות. 

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המזמינה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טל' לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

סעיף שמופיע בצידו הסימון  ☐ יחול רק במקרה שסומן.

​רז קינסטליך                                

ראש העירייה

מענה על שאלות הבהרה מכרז 7.21 (לא חתום)

מענה על שאלות הבהרה מכרז 7.21 (חתום)​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר