הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות

 מכרזים

מספר מכרז 14.19
עלות מסמכי המכרז

2,500​

תיאור המכרז

1. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ולפינוי פסולת גזם וגרוטאות (להלן: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת גד, מרכזת ועדת המכרזים, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 14/19, לא יאוחר מיום 6/5/19 בשעה 12:00 בצהריים. (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

4. העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
לבירורים ניתן לחייג לטל': 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                                                                                                                    רז קינסטליך, ראש העירייה

תשובות לשאלות הבהרה 5.5.19

המכרז הוארך - להארכת המכרז

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 20.5.2019
זוכה: חן המקום ​

תאריך אחרון להגשה 13/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 15/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

14.19

עלות המכרז

2,500​

תאריך פרסום

15.04.2019

מועד אחרון להגשה

13.05.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 20.5.2019
זוכה: חן המקום ​

1. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ולפינוי פסולת גזם וגרוטאות (להלן: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת גד, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לידי הגב' אפרת גד, מרכזת ועדת המכרזים, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 14/19, לא יאוחר מיום 6/5/19 בשעה 12:00 בצהריים. (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

4. העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
לבירורים ניתן לחייג לטל': 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                                                                                                                    רז קינסטליך, ראש העירייה

תשובות לשאלות הבהרה 5.5.19

המכרז הוארך - להארכת המכרז

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר