הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי להפעלת מסגרת מועדון חברתי לאוכלוסיות עם מגבלה שכלית התפתחותית בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 17.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז


כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך -

הודעה לעיתונות

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת מסגרת למועדון חברתי לאוכלוסיות עם מגבלה שכלית התפתחותית, ברחוב הבנים 5 וברחוב החלמונית 6 בעיר ראשון לציון (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20 ,קומה 5 ,ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 17/19 הפעלת מסגרת מועדון חברתי לאוכלוסיות עם מגבלה שכלית התפתחותית בעיר ראשון לציון", במסירה ידנית בלבד לידי אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 6/5/19 בשעה 12:00.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il


 
רז קינסטליך
ראש העירייה
 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 1.7.2019
זוכה: עמותת אקים ישראל ​

תאריך אחרון להגשה 06/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 16/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

17.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

16.04.2019

מועד אחרון להגשה

06.05.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 1.7.2019
זוכה: עמותת אקים ישראל ​


כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך -

הודעה לעיתונות

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת מסגרת למועדון חברתי לאוכלוסיות עם מגבלה שכלית התפתחותית, ברחוב הבנים 5 וברחוב החלמונית 6 בעיר ראשון לציון (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20 ,קומה 5 ,ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 17/19 הפעלת מסגרת מועדון חברתי לאוכלוסיות עם מגבלה שכלית התפתחותית בעיר ראשון לציון", במסירה ידנית בלבד לידי אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 6/5/19 בשעה 12:00.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il


 
רז קינסטליך
ראש העירייה
 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר