הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 21/ 27 לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבלים מס' 7 ו- 9 בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 27.21
עלות מסמכי המכרז

​2,500 ש"ח

תיאור המכרז

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת באזורים מסוימים בראשון לציון, המוגדרים על ידי העירייה כדלקמן: (א) חבל מס' 7; ו- (ב) חבל מס' 9; והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5*, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 27/21 , לא יאוחר מיום 26.4.21 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

* בכל עת שבה קיימות בתוקף מגבלות בגין תנועה, עבודה, קבלת קהל וכיו"ב בשל התפשטות של נגיף הקורונה, לא ניתן לקנות את מסמכי המכרז במשרדי מנכ"ל העירייה, אלא רק באופן מקוון.

טלפון לבירורים נוספים: 03-9547241.

רז קינסטליך,

ראש העירייה

כתב כמויות - חבל 9​
כתב כמויות - חבל 7​

מענה לשאלות הבהרה למכרז 27.21 (חתום)​

מענה לשאלות הבהרה למכרז 27.21 (לא חתום)

מענה לשאלות הבהרה (2) למכרז 27.21 (חתום)

מענה לשאלות הבהרה (2) למכרז 27.21 (לא חתום)​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 26/04/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 07/04/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

27.21

עלות המכרז

​2,500 ש"ח

תאריך פרסום

07.04.2021

מועד אחרון להגשה

26.04.2021 12:00

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת באזורים מסוימים בראשון לציון, המוגדרים על ידי העירייה כדלקמן: (א) חבל מס' 7; ו- (ב) חבל מס' 9; והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5*, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 27/21 , לא יאוחר מיום 26.4.21 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

* בכל עת שבה קיימות בתוקף מגבלות בגין תנועה, עבודה, קבלת קהל וכיו"ב בשל התפשטות של נגיף הקורונה, לא ניתן לקנות את מסמכי המכרז במשרדי מנכ"ל העירייה, אלא רק באופן מקוון.

טלפון לבירורים נוספים: 03-9547241.

רז קינסטליך,

ראש העירייה

כתב כמויות - חבל 9​
כתב כמויות - חבל 7​

מענה לשאלות הבהרה למכרז 27.21 (חתום)​

מענה לשאלות הבהרה למכרז 27.21 (לא חתום)

מענה לשאלות הבהרה (2) למכרז 27.21 (חתום)

מענה לשאלות הבהרה (2) למכרז 27.21 (לא חתום)​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר