הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 28.21 למתן שירותי בחינת מערכת ההתחשבנות בין רשות מקרקעי ישראל לעירייה

 מכרזים

מספר מכרז 28.21
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

​הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי בחינת מערכת ההתחשבנות בין העירייה לרשות מקרקעי ישראל, לשם מיצוי זכויות העירייה על פי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

מידע זה מובא לידיעה בלבד, ואין בו כדי להוות מצג מחייב מבחינת העירייה ו/או להטיל עליה חבות כלשהי. היקף ההוצאות עשוי לגדול או להצטמצם, בהתאם לנסיבות. 

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה 10.5.21_ בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241.

רז קינסטליך

ראש העירייה

הודעה על שינוי בתנאי הסף ודחייה במועד הגשת ההצעות 10.5.21 (לא חתום)

הודעה על שינוי בתנאי הסף ודחייה במועד הגשת ההצעות 10.5.21 (חתום)​​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 10/05/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 08/04/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

28.21

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

08.04.2021

מועד אחרון להגשה

10.05.2021 12:00

​הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי בחינת מערכת ההתחשבנות בין העירייה לרשות מקרקעי ישראל, לשם מיצוי זכויות העירייה על פי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

מידע זה מובא לידיעה בלבד, ואין בו כדי להוות מצג מחייב מבחינת העירייה ו/או להטיל עליה חבות כלשהי. היקף ההוצאות עשוי לגדול או להצטמצם, בהתאם לנסיבות. 

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה 10.5.21_ בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241.

רז קינסטליך

ראש העירייה

הודעה על שינוי בתנאי הסף ודחייה במועד הגשת ההצעות 10.5.21 (לא חתום)

הודעה על שינוי בתנאי הסף ודחייה במועד הגשת ההצעות 10.5.21 (חתום)​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר